Proces 12. Aanpassen Wm-vergunning

Doel

Doel van het proces is het waarborgen dat de Wm-vergunning blijvend in overeenstemming is met de feitelijke situatie bij de inrichting van de vergunninghouder.

Toepassingsgebied

Alle Wm-vergunningplichtige inrichtingen die conform artikel 4 van het BRZO 1999 onder de werkingssfeer van het BRZO vallen moeten een Wm-vergunning hebben die is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de inrichting waarop de vergunning betrekking heeft. Wanneer tijdens een uitgevoerde inspectie blijkt dat op grond van de in het veiligheidsrapport (VR) genoemde maatregelen en op grond van de gegevens met betrekking tot de risico’s (artikel 20 van het BRZO) de vergunning aanpassing behoeft, past de vergunningverlener de vergunning aan. De vergunning kan ambtshalve worden aangepast of via een nieuwe aanvraag van de vergunninghouder.

Producten en kwaliteitscriteria

Producten

Kwaliteitscriteria

Aanschrijving tot actualisatie

Binnen 2 maanden na constatering afwijking feitelijke situatie en vergunning;

Bevat argumentatie voor actualisatie

Actualisatiebesluit

Binnen 2 maanden na de start van het actualisatieproces;

Bevat argumentatie voor actualisatie

Beschikking Wm

Binnen 6 maanden na aanvraag

Procesbeschrijving

Trigger: Bg Wm (of Bg Rb) constateert of ontvangt bericht dat (bij de beoordeling van het VR, bij een inspectie, bij een ongevalsonderzoek of anderszins, bijvoorbeeld ongevraagd advies van de brandweer) is gebleken dat de Wm-vergunning aanpassing behoeft.

Activiteit (processtap)

Actor
(rol)

Beschrijving

Registratie

1. Beoordelen vergunbaarheid situatie

Vergunning- verlener Wm

Beoordeelt of de aanpassing in de vergunning kan worden opgenomen. Indien situatie niet vergunbaar is, geeft hij de overtreding door aan de manager Wm die het handhavingstraject start.

Indien de situatie wel vergunbaar is, vraagt hij advies aan de brandweer

Datum adviesaanvraag

Overtreding

2.Opstellen advies brandweer

Vergunning- verlener brandweer

Stelt advies op en laat dit bestuurlijk goedkeuren

Zendt advies twee weken voor de geplande opleverdatum van de ontwerp-beschikking aan Bg Wm

Advies

Ontvangstdatum advies

3.Bepalen wijze van aanpassing

Vergunning- verlener Wm

Beoordeelt op grond van de gegevens over genomen maatregelen en geconstateerde risico’s en het advies van de brandweer of aanpassing van de vergunning noodzakelijk is;

Beoordeelt, indien aanpassing noodzakelijk is, of aanpassing ambtshalve plaatsvindt of dat bedrijf nieuwe vergunningaanvraag moet indienen;

Plant het traject van afhandeling rekening houdend met de door de Awb voorgeschreven termijnen;

Stelt concept- actualisatiebesluit (bij ambtshalve aanpassing) of concept aanschrijving tot aanpassing op en legt dit voor aan het Bg Wm

Planning afhandelingstraject

Concept- aanschrijving tot aanpassing

Concept- actualisatiebesluit

4. Beslissen over aanpassing

Bestuurder Wm

Keurt aanschrijving tot actualisatie en/of actualisatiebesluit goed

Aanschrijving tot aanpassing
actualisatiebesluit

5. Informeren vergunninghouder

Vergunning- verlener Wm

Zendt, bij positief besluit over aanpassing, een aanschrijving tot actualisatie of (bij ambtshalve aanpassing) een actualisatiebesluit;

Zendt kopie van aanschrijving of actualistiebesluit aan de betrokken teamleider van de AI, aan de commandant van de regionale brandweer en, bij Wvo-relevante bedrijven, aan de waterkwaliteitsbeheerder.

Datum van verzending

6. Afhandelen vergunningaanvraag

Vergunning- verlener Wm

Handelt vergunning- aanvraag af conform eigen procesbeschrijving en informeert het Bg Wvo;

Verzendt kopie van aangepaste beschikking aan de betrokken teamleider van de AI, aan de commandant van de regionale brandweer en, bij Wvo-relevante bedrijven, aan de waterkwaliteitsbeheerder.

Beschikking

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Actor
(organisatie)

Bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

Bg Wm

Afgeven ambtshalve aanpassing;

Intrekken Wm-vergunning;

Opstarten handhavingstraject

Dat de verleende Wm-vergunning in overeenstemming is met de feitelijke situatie van de inrichting van de vergunninghouder;

Dat het advies van de brandweer bij het besluit tot wel/niet aanpassen wordt betrokken

Arbeidsinspectie

Geen

Informeren bevoegd gezag van afwijking tussen vergunning en feitelijke situatie

Bg Rb

Geven van ongevraagd advies over wel/niet aanpassen van de vergunning

Informeren bevoegd gezag van afwijking tussen vergunning en feitelijke situatie

Bg Wvo

Geven van ongevraagd advies over wel/niet aanpassen van de vergunning

Informeren bevoegd gezag van afwijking tussen vergunning en feitelijke situatie

Procesbeheersing en sturing

Plan
De Vergunningverlener Wm plant het proces in stap 3 in.

Do
De uitvoering van het proces is beschreven in de stappen 1 t/m 6 van deze procesbeschrijving.

Check
De vergunningverlener Wm controleert de voortgang van het proces aan de hand van de data van het besluit tot aanpassing, de binnengekomen nieuwe aanvraag en de verzonden vergunning.

Act
Wanneer de voortgang niet conform de planning verloopt, stuurt de vergunningverlener Wm bij. Wanneer overschrijding van de volgens de Awb geldende termijnen dreigt, informeert hij de betrokkenen.

Processchema

proces12gif15kb