Proces 11. Handhaven

Doel

Het doel van dit proces is dat de overheid bij overtreding van de op Seveso-II gebaseerde regelgeving naar het bedrijf reageert met passende handhavingsmaatregelen met als doel de overtreding op te heffen.

Toepassingsgebied

De procesbeschrijving geldt zowel voor het strafrechtelijke als het bestuursrechtelijke handhavingstraject. Het strafrechtelijke traject wordt uitgevoerd door buitengewone opsporingsambtenaren. Het bestuursrechtelijke traject wordt uitgevoerd door toezichthoudende ambtenaren.

Aanleiding

Er is een overtreding geconstateerd van een artikel uit het Brzo 1999, bijvoorbeeld tijdens een inspectie, een (incident)onderzoek of de inhoudelijke VR-beoordeling.

Producten en kwaliteitscriteria

Producten

Kwaliteitscriteria

Handhavingscorrespondentie

Conform formats (waarschuwing, eis, dwangsom, stillegging en proces-verbaal) van eigen diensten.

Stillegging wordt bij acuut gevaar direct na waarneming van een overtreding verstuurd. Anders: binnen afgesproken termijnen na afloop van het inhoudelijk oordeel over het VR, na een inspectie of na een ongevalsonderzoek.


Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Organisatie

Bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

Bg Wabo

Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving op basis van de Wabo (inclusief het Brzo 1999).

Bij iedere overtreding van de Wabo dienen tijdig passende handhavingsmaatregelen te worden genomen.
(Resultaten van) handhavingsmaatregelen moeten worden doorgegeven aan de inspectiepartners.

Inspectie SZW

Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving op basis van de Arbowet (inclusief het Brzo 1999).

Bij iedere overtreding van de Arbowet dienen tijdig passende handhavingsmaatregelen te worden genomen.
(Resultaten van) handhavingsmaatregelen moeten worden doorgegeven aan de inspectiepartners.

Bg Rb

Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving op basis van de Wvr (inclusief het Brzo 1999).

Bij iedere overtreding van de Wvr dienen tijdig passende handhavingsmaatregelen te worden genomen.
(Resultaten van) handhavingsmaatregelen moeten worden doorgegeven aan de inspectiepartners.

Bg Waterwet

Bestuurs- en strafrechtelijke handhaving op basis van de Waterwet.

Bij iedere overtreding van de Waterwet dienen tijdig passende handhavingsmaatregelen te worden genomen.
(Resultaten van) handhavingsmaatregelen moeten worden doorgegeven aan de inspectiepartners.

Processchema

proces11gif14kb

Procesbeschrijving

ACTIVITEIT/
PROCESSTAP

ROL BESCHRIJVING PRODUCT/
REGISTRATIE

1. Bepalen handhavings- maatregel

Inspecteur Wabo
Inspecteur MHC
Inspecteur veiligheidsregio
Inspecteur waterkwaliteitsbeheerder1

Bespreekt bij overtredingen de mogelijke handhavingmaatregelen en spreekt af wie op welke overtredingen handhaaft en binnen welke termijn.
Vermeldt de voorgenomen handhaving die voortkomt uit inspecties, indien mogelijk, tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst van de inspectie.
Uitvoerings-afspraken

2. Afstemmen handhavings- maatregelen

Inspecteur Wabo
Inspecteur MHC
Inspecteur veiligheidsregio
Inspecteur waterkwaliteitsbeheerder

Bij strafrechtelijke handhaving:
Opsporingsambtenaar Wabo
Opsporingsambtenaar MHC
Opsporingsambtenaar brandweer

Voert de handhavingsmaatregelen uit volgens het beleid en de procesbeschrijving van de eigen organisatie en conform de in stap 1 gemaakte uitvoeringsafspraken.
Wanneer de dienst geen eigen beleid hanteert, volgt men de Landelijke Strategie Milieuhandhaving2.
Stemt bij (vermoeden van) een misdrijf de zaak af met de officier van justitie volgens de daarvoor geldende beleidsregels3.

Stemt af over tijdstip en wijze van hercontrole van de ingezette handhavingsacties.
Verzendt een kopie van de eerste handhavingsbrief of -brieven aan de inspectiepartners. Van verzonden handhavingscorrespondentie (met uitzondering van een eventueel proces-verbaal) zendt men een kopie aan de inspectiepartners.

Handhavings-correspondentie

3.Uitvoeren handhavings- maatregelen

Inspecteur Wabo
Inspecteur MHC
Inspecteur veiligheidsregio
Inspecteur waterkwaliteitsbeheerder
Meldt de resultaten van iedere handhavingsmaatregel (betaalde dwangsommen, boetes of schikkingsbedragen, eisen waaraan is voldaan, opgevolgde waarschuwingen) aan de inspectiepartners.

Handhavings-resultaten

1. Alleen bij Waterwet-relevante bedrijven.
2. Voor de brandweer zie website http://www.brandweer.nl/ m.b.t. de laatste ontwikkeling op het gebied van het handhavingsbeleid.
3. www.om.nl/beleid/beleidsregels.