Proces 10. Bekend maken conclusies naar aanleiding van het veiligheidsrapport

Doel

Het doel van dit proces is om te waarborgen dat de conclusies die de bevoegde gezagen Wm, Arbo en Rb trekken naar aanleiding van het veiligheidsrapport (VR) eenduidig, onderling samenhangend en tijdig aan het bedrijf en aan derde belanghebbenden kenbaar worden gemaakt.

Toepassingsgebied

Bij een aantal inrichtingen overschrijdt de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen een drempelwaarde waardoor de inrichting verplicht wordt een veiligheidsrapport op te stellen en bij de toezichthouders ter beoordeling aan te bieden. Artikel 18 van het BRZO 1999 verplicht de bevoegde gezagen de conclusies die zij naar aanleiding van deze beoordeling trekken, bekend te maken.

Bij de conclusies die de bevoegde gezagen trekken, bewaakt en bevordert het coördinerend bevoegd gezag de eenduidigheid, onderlinge samenhang en tijdigheid van die conclusies en neemt daartoe de noodzakelijke initiatieven.

Producten en kwaliteitscriteria

Producten

Kwaliteitscriteria

Conclusies naar aanleiding van het veiligheids­rapport (VR)

Bevat conclusies, handhavingacties en door het bedrijf inmiddels doorgevoerde verbeteringen;

Binnen 6 maanden na ontvangst VR (bij aankondiging verlenging 9 maanden) en binnen 2 weken daarna aan bedrijf bekend gemaakt

Afhandeling inspraakreacties

Indiener ontvangt binnen twee weken bericht met afhandelingstermijn

Procesbeschrijving

Trigger: Er is een ambtelijk afgestemd oordeel naar aanleiding van een VR-beoordeling.

Activiteit (processtap)

Actor
(functionaris)

Beschrijving

Registratie

1. Opvragen conclusies

BRZO-coördinator

Plant het proces zo dat de conclusies tijdig worden bekend gemaakt;

Vraagt:

 • bg Wm (incl. BG Wvo);
 • bg Arbo;
 • bg Rb / Burgemeester;
 • bg Rb / College van B&W;
 • bg Rb / Bestuur regionale brandweer;

naar hun conclusies naar aanleiding van het veiligheids­rapport en geeft aan hoe de planning is

Verzenddatum aanvraag

2. Opstellen conclusies

Manager Wm

Manager MHC

Manager brandweer

Beoordelen de ambtelijke conclusies naar aanleiding van het VR en laten deze zonodig bijstellen;

Laten de conclusies bestuurlijk goedkeuren;

Verzenden conclusies aan de BRZO-coördinator binnen 5 maanden na de ontvangst van het VR door het bg Wm;

Bij gevaar van verontreiniging oppervlaktewater vraagt manager Wm advies aan Bg Wvo 1

Conclusies n.a.v. het VR (individueel)

3. Afstemmen conclusies

BRZO-coördinator

Beoordeelt eenduidigheid en samenhang van de getrokken conclusies van de verschillende bg’s;

Bespreekt eventuele tegenstellingen en onevenwichtigheden in de getrokken conclusies met de verantwoordelijke managers en lost de tegenstellingen en onevenwichtigheden in overleg met hen op

Conclusies n.a.v. het VR
(afgestemd)

4. Informeren bedrijf

BRZO-coördinator

Informeert de indiener van het VR over de conclusies door toezending van de conclusies van:

 • bg Wm (incl. BG Wvo);
 • bg AI;
 • bg Rb / Burgemeester;
 • bg Rb / College van B&W;
 • bg Rb / Bestuur regionale brandweer
 • BG Wvo 1 (indien van toepassing);

Zendt afschriften aan:

 • burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de inrichting geheel of gedeeltelijk is gelegen, tenzij burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn;
 • burgemeester en wethouders van de gemeenten waarvan het grondgebied is gelegen binnen de lijn van 10-8 plaatsgebonden risico;
 • de burgemeesters van de hierboven bedoelde gemeenten;
 • de commissaris van de Koningin in de provincie waarin een gemeente zoals hierboven omschreven is gelegen;
 • het bestuur van de regionale brandweer binnen wier gebied een gemeente is gelegen;
 • het bestuursorgaan dat bevoegd is tot verlening van de vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
 • de personeelsvertegen- woordiging van het bedrijf

Datum verzending

5. Ter visie leggen

BRZO-coördinator

Legt de conclusies van de bevoegde gezagen samen met het openbare deel van het VR ter inzage in de gemeente, waarin het bedrijf ligt en in de gemeenten die effecten kunnen ondervinden van ongevallen bij het betreffende bedrijf

Datum ter visie legging

6. Actief voorlichten

BRZO-coördinator

Vraagt inspectiepartners advies over actieve voorlichting;

Beslist of en welke actieve voorlichting dient te worden gegeven;

Verzorgt actieve voorlichting

Geplande actieve voorlichting;

Gegeven actieve voorlichting

7. Afhandelen inspraakreacties

BRZO-coördinator

Zet binnengekomen inspraakreacties uit bij de dienst waarop ze betrekking hebben;

De betrokken dienst handelt de reacties individueel af en meldt de afhandeling aan de BRZO-coördinator

Ontvangen inspraakreacties

Afgehandelde inspraakreacties

1. Indien van toepassing

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Actor
(organisatie)

Bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

bg Wm

Bevoegd tot het vrijgeven van de conclusies van de gezamenlijke bg’s;

Bevoegd tot het geven van (actieve) voorlichting

Verantwoordelijk dat tijdig conclusies worden getrokken over de volledigheid en juistheid van het VR vanuit de eisen van goed milieubeheer;

Verantwoordelijk dat de conclusies van de bg’s eenduidig en samenhangend zijn;

Verantwoordelijk dat de conclusies binnen 6 maanden na indiening van het volledige VR 2 bekend worden gemaakt

Arbeidsinspectie

Zie verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk dat tijdig conclusies worden getrokken over de volledigheid en juistheid van het VR vanuit de eisen van veilige arbeidsomstandigheden

bg Rb

Zie verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk dat tijdig conclusies worden getrokken over de volledigheid en juistheid van het VR vanuit de eisen van adequate rampenbestrijding

2. Binnen 9 maanden indien verlenging van de behandelingstermijn aan de indiener (in proces 8) bekend is gemaakt.

Procesbeheersing en sturing

Plan
De BRZO-coördinator plant het proces in stap 1 in.

Do
De uitvoering van het proces is beschreven in de stappen 1 t/m 5 van deze procesbeschrijving.

Check
De BRZO-coördinator controleert de voortgang van het proces aan de hand van de data van binnengekomen conclusies, datum van verzending en datum ter visielegging en binnengekomen en afgehandelde inspraakreacties.

Act
Wanneer de voortgang niet conform de planning verloopt, stuurt de BRZO-coördinator bij. Wanneer overschrijding van de wettelijk geldende termijnen dreigt, informeert hij het bedrijf en de inspectiepartners.

Processchema

proces10gif19kb