Primaire processen

De samenwerking van het bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bg Wabo), de Inspectie SZW, het bevoegd gezag Rampenbestrijding (bg Rb) en het bevoegd gezag Waterwet (bg Waterwet) ter uitvoering van het Brzo 1999 en de bijbehorende wetten en besluiten vertaalt zich in het gezamenlijk uitvoeren van de volgende primaire processen:
  • aanwijzen domino-bedrijven (proces 4);
  • opstellen bestuurlijk inspectieprogramma (BIP) (proces 5);
  • opstellen en wijzigingen meerjareninspectieplan (MIP) (proces 6);
  • beoordelen Brzo-plicht (proces 7);
  • beoordelen veiligheidsrapport (VR) en bekendmaken conclusies (proces 8);
  • uitvoeren inspectie (proces 9);
  • handhaven (proces 11);
  • aanwijzen bedrijfsbrandweer (proces 19).

Het is immers belangrijk dat de verschillende overheden bij hun toezicht op de Brzo-bedrijven werken vanuit dezelfde visie op de procesgang en vanuit dezelfde visie op tijdigheid en uniformiteit. Alle samenwerkingsprocessen die uit het Brzo 1999 volgen, zijn uitgewerkt in procesbeschrijvingen. De werkwijze en eigen processen van de afzonderlijke inspectiepartners zijn niet uitgewerkt op deze website. Het totaal van de procesbeschrijvingen vormt een samenwerkingsmodel dat ruimte laat voor plaatselijke verschillen in organisatiestructuur, maar uniformiteit borgt in werkwijze.

De volgende processen zijn nog niet ingevuld: het opstellen van beleid (proces 1 tot en met 3), processen binnen het Brzo-bedrijf (proces 15, 16, 17, 21 en 22) en procesbeschrijvingen rampenbestrijding (proces 18 en 20). De processen 13 en 14, onderzoek van (zware) ongevallen en melding ervan aan de EC, zijn bij het tot stand komen van de informatie op dit deel van de website nog onder revisie.
Proces 10 Bekendmaken conclusies naar aanleiding van het veiligheidsrapport is nu samengevoegd met proces 8 Beoordelen veiligheidsrapport en bekendmaken conclusies. Proces 12 Aanpassen omgevingsvergunning maakte in feite niet terecht onderdeel uit van de serie gezamenlijke primaire processen: dat proces bevat namelijk geen gezamenlijke opdrachten of opdrachten voor andere partijen dan het bg Wabo. Proces 12 is dan ook volledig komen te vervallen.

Primaire procesbeschrijvingen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de primaire procesbeschrijvingen.


Nr

Procesbeschrijving

Doel

Verantwoordelijke uitvoerder

4

Aanwijzen domino-bedrijven

Waarborgen dat:

  • alle bedrijven die aan de wettelijke criteria voor domino-bedrijven voldoen, als zodanig worden aangewezen
  • de betrokken bestuursorganen hierover worden geïnformeerd en de aangewezen bedrijven op de hoogte worden gesteld van hun verplichtingen

Bg Wabo

5

Opstellen bestuurlijk inspectieprogramma (BIP)

Het inspectiebeleid voor alle bedrijven voor meerdere jaren vastleggen teneinde vanuit het bestuur het inspectiewerk te richten op de door het bestuur relevant geachte aandachtspunten

Bg Wabo

Inspectie SZW

Veiligheidsregio

Waterkwaliteitsbeheerder

6

Opstellen en wijzigen meerjareninspectieplan (MIP)

Het waarborgen van een planmatig en systematisch onderzoek van alle bij de Brzo-bedrijven aanwezige systemen waarbij de gezamenlijke inspectiecapaciteit van het bg Wabo, de Inspectie SZW en het bg Rb optimaal wordt ingezet

Bg Wabo

Inspectie SZW

Veiligheidsregio

7

Beoordelen Brzo-plicht

Het vaststellen of een bedrijf Brzo-plichtig is en of het ook VR-plichtig is

Bg Wabo

8

Beoordelen veiligheidsrapport en bekendmaken conclusies

Het beoordelen of het VR voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in art. 10 van het Brzo 1999 en het waarborgen dat de conclusies die het bg Wabo, de Inspectie SZW, het bg Rb en de waterkwaliteitsbeheerder trekken naar aanleiding van het VR eenduidig, onderling samenhangend en tijdig aan het bedrijf en aan derde belanghebbenden kenbaar worden gemaakt

Bg Wabo

Inspectie SZW

Veiligheidsregio

Waterkwaliteitsbeheerder

9

Uitvoeren inspectie

Het inspecteren in VR-plichtige en PBZO-plichtige bedrijven van de naleving van de verplichtingen van het Brzo 1999

Bg Wabo

Inspectie SZW

Veiligheidsregio

Waterkwaliteitsbeheerder

11

Handhaven

De overheid reageert bij overtreding van de op Seveso-II gebaseerde regelgeving naar het bedrijf met passende handhavingsmaatregelen dan wel waarschuwingen

Bg Wabo

Inspectie SZW

Veiligheidsregio

Waterkwaliteitsbeheerder

19

Aanwijzen bedrijfsbrandweer

Waarborgen dat alle Brzo-bedrijven die in geval van brand of ongevallen een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen vormen, over een adequate bedrijfsbrandweer beschikken

Veiligheidsregio