Processen (verouderd)

Ter uitvoering van het Brzo 1999 en de bijbehorende wetten en besluiten zijn meerdere overheden actief:

  • voor de invalshoek externe veiligheid en milieu: de provincie of de gemeente
  • voor de invalshoek arbeidsveiligheid: de Inspectie SZW directie Major Hazard Control (MHC)
  • voor de invalshoek rampenbestrijding:
    -   de burgemeester: bij dreiging of bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval verantwoordelijk voor communicatie over de (integrale) risico's in zijn gemeente en verantwoordelijk voor het vaststellen van de rampbestrijdingsplannen- of indien de ramp of het zware ongeval van bovenlokale omvang is: het bestuur van de veiligheidsregio 
    -   het bestuur van de veiligheidsregio: bevoegd tot het aanwijzen van een bedrijfsbrandweer en de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware  ongevallen en de zorg dragend voor een onderzoek indien een ramp of zwaar ongeval heeft plaatsgevonden en verschaft informatie over mogelijke rampen aan de  bevolking;
    -   het bestuur van de veiligheidsregio: verantwoordelijk voor de voorbereiding van de coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.
  • voor de invalshoek oppervlaktewaterkwaliteit is de waterkwaliteitbeheerder actief. Deze is wettelijk adviseur van het bevoegd gezag Wabo.

Het onderdeel Processen op deze website behandelt de wijze waarop het bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bg Wabo), de Inspectie SZW, het bevoegd gezag Rampenbestrijding (bg Rb) en het bevoegd gezag Waterwet (bg Waterwet) samenwerken. De processen waarin die samenwerking plaatsvindt, zijn uitgewerkt in procesbeschrijvingen. De interne werkwijze van de afzonderlijke partners is niet beschreven. Het is de taak van de partners zelf om die eigen, interne processen te beschrijven.