T11 - Toezichtmodel (TM)

De doelstelling van het toezichtmodel (TM) is om op transparante wijze de verdeling van het overheidstoezicht gerelateerd aan het Brzo 1999 te bepalen, gekoppeld aan de veiligheidssituatie van de bedrijven. Met behulp van het TM wordt door middel van een aantal inspectiedagen het toezicht op de locatie bij een individueel bedrijf bepaald. Door onderlinge vergelijking van gelijksoortige situaties kan worden vastgesteld of er sprake is van een gelijke benadering. De uitkomsten van het TM bieden hier een objectieve maat voor.

Toepassingsgebied
Het toezichtmodel (TM) is bedoeld om toe te passen op bedrijven (of eventueel onderdelen daarvan) waarvoor ook een meerjareninspectieplan (MIP) wordt opgesteld. Het TM maakt onderdeel uit van een proces om te komen tot een adequate inspectieplanning. De uitkomsten van het TM bieden een objectieve maat voor het aantal inspectiedagen en vormen de input voor het MIP. Het toepassingsgebied van het TM in dit proces wordt in onderstaand schema schematisch weergegeven.

Schema: Toepassingsgebied toezichtmodel 
tabt11schema1itoepassingsgebiedtoezichtmodelgif18kb

Het Toezichtmodel kunt u bovenaan deze webpagina downloaden.