F1 - Format meerjareninspectieplan (MIP)

In het meerjareninspectieplan (MIP) worden de inspectievoornemens door de toezichthouders voor een zekere periode opgenomen. De basis is het bestuurlijk inspectieprogramma (BIP). Jaarlijks, of na een inspectie wordt het MIP in onderlinge afstemming door de competente Brzo-inspecteurs aangepast op basis van de opgedane ervaringen. De te volgen werkwijze is beschreven in procesbeschrijving 6.

De aanpassingen worden in het MIP opgenomen en in een aan het MIP gekoppeld logboek bijgehouden.

Mocht in de tussentijd naar aanleiding van hercontrole(s), blijken dat het bedrijf onvoldoende acties onderneemt ten aanzien van het borgen van de veiligheid of vanuit casuïstiek redenen aanwijsbaar zijn die een hogere inspectiefrequentie naar de toekomst rechtvaardigen dan zal dit in het Brzo-managementoverleg van betreffende regio worden besproken en kan dit leiden tot aanpassing van het MIP.