Van waarneming tot oordeel

Procesverloop

Het procesverloop van waarneming naar oordeel en conclusie wordt in onderstaand schema weergegeven en zal vervolgens worden uitgelegd.

Schema: Procesverloop van waarneming naar oordeel en conclusie

deel c schema 6 2

Waarnemingen en bevindingen

Voor elke inspectie zijn thema’s en inspectieonderwerpen vastgesteld. Tijdens een inspectie worden de waarnemingen per inspectieonderwerp, mogelijk zelfs meerdere inspectieonderwerpen, gedaan middels een documentenstudie, interviews en een rondgang door het bedrijf (visuele inspectie). Een waarneming is vrij van een oordeel. Er kunnen bovendien waarnemingen worden gedaan ten aanzien van een onderwerp dat niet is opgenomen in het inspectieplan. De waarnemingen worden getoetst aan een of meerdere normen en leiden hierdoor tot een bevinding. De normen kunnen hard en concreet vastgesteld zijn, maar ook gebaseerd zijn op een door de inspecteur gehanteerd referentiekader. Er zijn bovendien meerdere bevindingen mogelijk met betrekking tot één onderwerp.

Beoordeling

Op basis van de bevindingen wordt een beoordeling gemaakt van de inspectieonderwerpen. De beoordeling is gerelateerd aan de drie beoordelingsgrondslagen: gedocumenteerd, geschikt en geïmplementeerd (zie de tabel 'De drie beoordelingsgrondslagen'). De beoordeling is bedoeld om kenbaar te maken waar een mogelijk tekort zit en waar de aandacht van het bedrijf zich op zou moeten richten. Een inspectiethema of -onderwerp wordt per beoordelingsgrondslag beoordeeld als goed, redelijk, matig of slecht (zie 'Waarderingsschaal'). Afhankelijk van deze waardering kan tot het vaststellen van een overtreding gekomen worden waarna afhankelijk van de beoordeling een handhavingstraject wordt ingezet (zie de tabel 'Oordeel en traject inspecties').

Tabel: De drie beoordelingsgrondslagen

BEOORDELINGSGRONDSLAGEN

Gedocumenteerd

Er is sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving:
- deugdelijk: helder, inzichtelijk, goed leesbaar en actueel;
- volledig: alle relevante aspecten zijn benoemd.
Geschikt Technische onderdelen voldoen aan de stand van de techniek, voor zover die redelijkerwijze te verlangen is, en zijn passend voor de aangetroffen situatie.
Organisatorische en procedurele onderdelen voldoen aan de stand van de wetenschap en zijn eveneens passend.
Geïmplementeerd
Er wordt gewerkt zoals beschreven is. Er is sprake van een goed functionerende managementloop, verbeteractiviteiten op alle onderdelen zijn structureel en onlosmakelijk aan de bedrijfsvoering verbonden.

Een inspectiethema of -onderwerp wordt per beoordelingsgrondslag beoordeeld als goed, redelijk, matig of slecht. Afhankelijk van deze waardering kan tot het vaststellen van een overtreding gekomen worden waarna afhankelijk van de beoordeling een handhavingstraject wordt ingezet (zie onderstaande tabel).

Tabel: Oordeel en traject inspecties

OORDEEL

TRAJECT

Goed

Geen verdere activiteit
Redelijk Een bedrijf dient uit zichzelf verbeteringen te realiseren. (Geen handhaving tenzij …)
Matig
Afhankelijk van enkele nader te noemen factoren wordt verbetering door middel van handhaving afgedwongen, ofwel dient het bedrijf uit zichzelf verbeteringen te realiseren
Slecht
Verbetering wordt via handhaving afgedwongen

Ten slotte wordt een conclusie per inspectiethema of -onderwerp gepresenteerd. Als alle drie de beoordelingsgrondslagen bij de beoordeling van het inspectieonderwerp betrokken zijn en ze zijn met voldoende omvang aan de orde geweest, dan zal de conclusie gericht zijn op het gehele inspectieonderwerp. Als maar een of twee beoordelingsgrondslagen zijn meegenomen, dan beperkt de conclusie zich uiteraard tot die beoordelingsgrondslagen. Opmerking:
Er kan slechts een oordeel over een thema worden gegeven indien er binnen dat thema voldoende inspectieonderwerpen zijn meegenomen tijdens de inspectie.