Waarderingsschaal

Gelijke waardering

Het beoordelen van de onderwerpen is subjectief. De inspectiemethodiek beoogt echter een gelijke waardering in vergelijkbare situaties. Daarom is een waarderingsschaal opgesteld. Voor technische zaken is er een andere waarderingschaal dan voor organisatorische zaken (waaronder organisatorische maatregelen en het VMS). Op basis van de bevindingen is het de bedoeling om per onderwerp en beoordelingsgrondslag een waardering te geven. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alle bevindingen afzonderlijk te waarderen en het onderwerp te waarderen aan de hand van een optelsom van de waarderingen per bevinding. De waardering van een onderwerp blijft maatwerk van het kernteam van inspecteurs.

Technische waarderingsschaal

Tabel: Technische waarderingsschaal

BEOORDELINGSGRONDSLAG

GOED
betekent dat er sprake is van een systematische benadering, het beschikbaar is, en de elementen van het systematisch zijn uitgewerkt1.

++

REDELIJK
betekent dat een systematische benadering in principe aanwezig en min of meer volledig is, de uitvoering kan nog worden verbeterd.

++/–

MATIG
betekent dat het één en ander aanwezig is, maar dat er geen sprake is van een systematische benadering volgens de ‘regellus’, er zijn verschillende aanpassingen nodig.

+/– –

SLECHT
betekent dat er niets of nauwelijks iets aanwezig is, en er dus veel aanpassingen nodig zijn

– –

Gedocumenteerd:

Er is sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving.

Deugdelijk: systematische aanpak aanwezig. Documentatie is helder, inzichtelijk, goed leesbaar en actueel.

Volledig: alle relevante aspecten zijn benoemd.

Er is sprake van een redelijk deugdelijke en min of meer volledige beschrijving.

Deugdelijk: systematische benadering in principe aanwezig, helderheid, inzichtelijkheid, leesbaarheid en actualitet kan nog verbeterd worden.

Volledig: alle relevante aspecten zijn min of meer benoemd.

Er is sprake van een matige deugdelijke en onvolledige beschrijving.

Deugdelijk: er is nauwelijks een systematische benadering aanwezig, de helderheid, inzichtelijkheid, leesbaarheid en actualiteit van het document is aantoonbaar onvoldoende.

Volledig: een aantal relevante aspecten ontbreken.

Aanpassingen op deugdelijkheid en volledigheid zijn noodzakelijk.

Er is geen sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving, er is geen of slechts een zeer summier document aanwezig.

Geschikt:

Er wordt voldaan aan de stand van de veiligheidstechniek, voor zover die redelijkerwijs te verlangen is, en aantoonbaar passend voor de aangetroffen situatie.

Er wordt in mindere mate voldaan aan de stand der veiligheidstechniek.

Er is een kleine kans op falen van de aanwezige maatregel.

Op termijn ‘corrosie’ van de LOD.

Nog passend voor de aangetroffen situatie

Kans op falen van de maatregel neemt sterk toe.

Onvoldoende aantoonbaar passend voor de aangetroffen situatie.

De stand der techniek is achterhaald.

Fysiek niet aanwezig of in hoge mate niet passend voor de bedoelde beveiliging.

Geïmplementeerd:

De maatregelen zijn daadwerkelijk aanwezig, staat van onderhoud, keuring en ijking in orde. De bedoelde maatregelen grijpen daadwerkelijk in en helpen volgens ontwerp mee een LOC te voorkomen.

Bedrijfszekerheid geborgd.

De maatregelen zijn daadwerkelijk aanwezig, staat van onderhoud, keuring en ijking redelijk in orde. De bedoelde maatregelen grijpen niet aantoonbaar in.

Kans op goede werking bovengemiddeld.

Bedrijfszekerheid redelijk geborgd.

De maatregelen zijn aanwezig, staat van onderhoud, keuring en ijking aantoonbaar niet in orde.

Kans op goede werking gemiddeld.

Bedrijfszekerheid matig geborgd.

De maatregel is fysiek niet aanwezig of op zodanige wijze onderhouden, gekeurd en/of geijkt dat de kans op goede werking zeer klein is.

1 In principe zijn er geen aanpassingen nodig, er is ‘voldoende’ aanwezig voor de systematische beheersing van de risico’s van zware ongevallen die het bedrijf met zich meebrengt.

Organisatorische waarderingsschaal

Tabel: Organisatorische waarderingsschaal

BEOORDELINGSGRONDSLAG

GOED
betekent dat er sprake is van een systematische benadering, het PBZO-document beschikbaar is, en de elementen van het VBS systematisch zijn uitgewerkt2.

++

REDELIJK
betekent dat een systematische benadering in principe aanwezig en min of meer volledig is, de uitvoering kan nog worden verbeterd.

++/–

MATIG
betekent dat het één en ander aanwezig is, maar dat er geen sprake is van een systematische benadering volgens de ‘regellus’, er zijn verschillende aanpassingen nodig. +/– –

SLECHT
betekent dat er niets of nauwelijks iets aanwezig is, en er dus veel aanpassingen nodig zijn

– –

Gedocumenteerd:

Er is sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving.

Deugdelijk: helder, inzichtelijk, goed leesbaar en actueel.

Volledig: alle relevante aspecten zijn benoemd.

Er is sprake van een redelijk deugdelijke en min of meer volledige beschrijving.

Deugdelijk: systematische benadering in principe aanwezig, helderheid, inzichtelijkheid, leesbaarheid en actualitet te verbeteren.

Volledig: alle relevante aspecten zijn min of meer benoemd.

Er is sprake van een matige deugdelijke en onvolledige beschrijving.

Deugdelijk: er is nauwelijks een systematische benadering aanwezig, de helderheid, inzichtelijkheid, leesbaarheid en actualiteit van het document is aantoonbaar onvoldoende.

Volledig: een aantal relevante aspecten ontbreken.

Aanpassingen op deugdelijkheid en volledigheid zijn noodzakelijk.

Er is geen sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving.

Er is geen of slechts een zeer summier document aanwezig dat niet deugdelijk of volledig is.

Geschikt:

Organisatorische factoren en human factors voldoen aan de stand van de veiligheidstechniek, voor zover die redelijkerwijs te verlangen is, en zijn passend voor de aangetroffen situatie.

Organisatorische factoren en human factors zijn in beschouwing genomen en voldoen in mindere mate aan de stand van de veiligheidstechniek of zijn minder passend voor de aangetroffen situatie.

Organisatorische factoren en human factors zijn nauwelijks in beschouwing  genomen.

Organisatorische factoren en human factors worden niet in beschouwing genomen.

Geïmplementeerd:

Er wordt aantoonbaar gewerkt zoals beschreven is.
Er is sprake van een goed functionerende managementloop, verbeteractiviteiten zijn structureel en onlosmakelijk aan de bedrijfsvoering verbonden.

De beschreven werkwijze wordt grotendeels gevolgd.

De managementloop functioneert, maar men laat wel eens steken vallen.

Verbeteractiviteiten worden niet altijd geïnitieerd of uitgevoerd.

De beschreven werkwijze wordt niet structureel gevolgd;

De managementloop wordt incidenteel doorlopen.

Verbeteractiviteiten worden incidenteel uitgevoerd en zonder duidelijke band met de bedrijfsvoering.

Er wordt niet gewerkt zoals wordt beschreven of een eenduidige werkwijze ontbreekt.

De managementloop functioneert niet of is niet aanwezig.

Verbeteractiviteiten worden nauwelijks uitgevoerd.

2 In principe zijn er geen aanpassingen nodig, er is ‘voldoende’ aanwezig voor de systematische beheersing van de risico’s van zware ongevallen die het bedrijf met zich meebrengt.