PDCA-cyclus per element

Naast de metacyclus dient het functioneren van de individuele elementen van het VMS geborgd te zijn met één of meer eigen PDCA-cycli. Zo kunnen voor elk zorgelement uit de metacyclus (zie de schema's 'Het VMS met daarin de metacyclus PDCA en de PDCA-cyclus per element' en 'De metacyclus van het VMS') de volgende zaken zijn geregeld:

  • de doelstellingen;
  • de erbij horende planning van uitvoeringsactiviteiten;
  • de uitvoering van de activiteiten;
  • een controlesysteem;
  • het meten of betrokkenen zich aan de afspraken en procedures houden;
  • een beoordeling of er aanpassingen nodig zijn.

Zelfs binnen een onderdeel van een zorgelement kunnen weer opnieuw herkenbare zorgsystemen actief zijn. Uiteindelijk wordt het grotere geheel dus gevormd door een stelsel van in elkaar grijpende PDCA-cycli, ieder met eigen doelstellingen en de verdere, daaraan gekoppelde onderdelen. De verschillende in elkaar grijpende PDCA-cycli zullen dus op een bepaalde manier aan elkaar verbonden zijn. Zo levert de ene PDCA-cyclus bijvoorbeeld weer input voor de volgende cyclus.

NTA 8620

De NTA 8620 – Specificatie van een veiligheidsmanagementsysteem voor risico's van zware ongevallen (juli 2006) – kent een andere definiëring van de PDCA-cyclus op metaniveau. De NTA 8620 volgt daar waar mogelijk de opbouw van de NEN-EN-ISO 14001:2004 en sluit daarmee goed aan op de (milieu-)beheerssystemen die bedrijven hanteren.

De inspectiemethode gaat uit van de wettelijke eisen welke gesteld zijn aan het VMS. In principe zou een VMS dat is opgezet volgens de NTA 8620 moeten voldoen aan de wet. De inspectiemethodiek is daarom ook te gebruiken bij bedrijven die een VMS hebben volgens de NTA 8620.