Veiligheidsmanagementsysteem

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van een bedrijf omvat het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) en het veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Het VMS heeft een systematische en kwalitatief juiste benadering van veiligheid tot doel. In essentie betekent dit het minimaliseren van de kans op een ongeval als gevolg van het vrijkomen van een gevaarlijke stof, dan wel het beperken van het effect van dit vrijkomen. Hiertoe dienen de juiste maatregelen te zijn getroffen.

Wat de juiste maatregelen zijn, wordt bijvoorbeeld bepaald door de waargenomen risico's, het gevoerde beleid en de keuzes tijdens het ontwerpproces van de installaties en processen die toegepast worden. Vervolgens is het belangrijk dat het functioneren van de maatregelen in stand wordt gehouden. Dit is de tweede rol die het managementsysteem dient te vervullen.

Binnen het VMS zijn diverse Plan, Do, Check en Act (PDCA)-cycli te maken per element of delen van elementen, maar ook over het gehele VMS: de metacyclus.

Schema: Het VMS met daarin de metacyclus PDCA en de PDCA-cyclus per element

deelcschema65igif26kb