Inspectieruimte BRZO

De Inspectieruimte is een online inspectiedatabase. De Inspectieruimte stelt de kernteams van inspecteurs in staat om gezamenlijk een inspectie voor te bereiden en af te ronden. Iedere inspectiedeelnemer heeft vanaf de eigen werkplek toegang tot het inspectiedossier en kan hier informatie in opslaan.

Alle informatie over de objecten van toezicht wordt gekoppeld aan het bedrijf. Van het bedrijf wordt basisinformatie vastgelegd, zoals de naam, het adres en de Brzo-verplichting (VR of PBZO). Er wordt nog nagegaan in welke mate historische informatie – vanaf 2000, moment van invoering Brzo 1999 – aan bedrijven kan worden gekoppeld. In ieder geval zal alle toekomstige inspectie-informatie aan het bedrijf gekoppeld zijn.

Een bedrijf is feitelijk slechts een stuk grond met gebouwen en activiteiten. De verantwoordelijkheid van handelingen op of in het bedrijf, in relatie tot het Brzo 1999, is bij verschillende personen belegd. Inspectiebevindingen moeten dan ook gekoppeld kunnen worden aan de verantwoordelijke, aan te spreken partij. Doorgaans zijn dit rechtspersonen, maar ook natuurlijke personen kunnen verantwoordelijk gesteld worden. Dit zijn in ieder geval de drijver(s) en de werkgever van de werknemers. Daarnaast kunnen het werknemers zijn die in het bedrijf werkzaam zijn en onder het gezag van een andere werkgever vallen, bijvoorbeeld in geval van onderhoudswerkzaamheden. Al deze partijen worden in een register opgenomen, en gekoppeld aan een of meer bedrijven. Dankzij de registers ontstaat een systeem waarmee relaties gelegd kunnen worden tussen diverse relevante actoren, en kan informatie eenduidig opgeslagen en ontsloten worden.