Afronding

Na afloop van de inspectie zal het kernteam gezamenlijk het inspectierapport inclusief een publieksvriendelijke samenvatting opstellen met behulp van de Inspectieruimte. De regiefunctie van de samenvatting ligt bij het Wabo-bevoegd gezag. De samenvatting zal afhankelijk van de te doorlopen WOB-procedure gepubliceerd worden op de BRZO+ website. Wanneer het bedrijf geen zienswijze indient dan kan na enige weken na verzending aan het bedrijf gepubliceerd worden. Naast het afronden van het inspectierapport zal ook gekeken moeten worden naar het MIP, het eventueel opnieuw toepassen van het toezichtmodel en de handhaving.

Nadat het kernteam het inspectierapport heeft opgesteld, wordt deze door de afzonderlijke overheidsdiensten gecontroleerd op de kwaliteitscriteria. Wanneer elke dienst in de Inspectieruimte het inspectierapport heeft goedgekeurd, kan de inspectieleider het rapport naar het bevoegd gezag Wabo sturen voor verzending naar het bedrijf. De inspectieleider zal erop toe zien dat het bevoegd gezag Wabo dit rapport binnen acht weken na de laatste inspectiedag bij het bedrijf is. De publieksvriendelijke samenvatting wordt meegenomen in deze procedure.

Voor de afronding van een inspectie zijn de volgende beginselen van belang:

Controlelijsten
De controlelijsten zijn bedoeld voor het gemak van de inspecteur en het transparante toezicht. Het is niet de bedoeling dat deze lijsten worden toegevoegd aan het inspectierapport. Bevindingen zullen afzonderlijk moeten worden ingegeven in de Inspectieruimte.

Afspraken
Conform procesbeschrijving 9 ('Uitvoeren inspectie') dient het inspectierapport inclusief publieksvriendelijke samenvatting binnen acht weken na de inspectie bij het bedrijf te worden verstuurd. Om dit te behalen dienen de inspecteurs voorafgaande aan de inspectie duidelijke afspraken omtrent het afronden van de inspectie te maken en zich ook aan deze afspraken te houden.

Afwijken van het voorgenomen traject richting het bedrijf
Belangrijke inhoudelijke wijzigingen op de terugkoppeling ten aanzien van de gevolgen van de inspectie (handhaving en dergelijke) worden, voordat het inspectierapport naar het bedrijf wordt gestuurd, kenbaar gemaakt aan het bedrijf. Het kernteam bepaalt wie of welke partij dit doet.

MIP en toezichtmodel
Bij de afronding van de inspectie moet het MIP worden geactualiseerd en de bedrijfsgegevens in het toezichtmodel te worden geactualiseerd.

Afronding in de Inspectieruimte

Het kernteam herleidt waarnemingen tot bevindingen en geeft op grond daarvan een oordeel over het onderwerp. De Inspectieruimte ondersteunt bij het leggen van de relatie tussen beide. Afhankelijk van het oordeel zal dan geconcludeerd worden welke vervolgstappen gezet dienen te worden. Dit gehele beoordelingstraject wordt per onderwerp vastgelegd. De informatie wordt in het inspectierapport volgens een vast format opgenomen.