Module 3.4 - Inspectie omgevingsvergunningvoorschriften

Kernvraag

Is de omgevingsvergunning nog actueel en worden de voor (externe) veiligheid en milieu relevante voorschriften uit de omgevingsvergunning goed nageleefd?

Inleiding

Met deze module wordt beoordeeld of de omgevingsvergunning nog actueel is en of de voorschriften op het gebied van (externe) veiligheid en milieu in de omgevingsvergunning worden nageleefd. In feite kan deze module toegepast worden bij elke Brzo-inspectie. Van belang is om al bij de voorbereiding van een inspectie de relevante voorschriften uit de vergunning te betrekken.

De resultaten van de inspectie worden in de vorm van bevindingen opgenomen in het inspectierapport. De bevindingen worden getoetst aan de beoordelingsgrondslagen ‘gedocumenteerd’, ‘geschikt’ en ‘geïmplementeerd’.

Uit de bevindingen kan blijken dat de omgevingsvergunning op het gebied van externe veiligheid en/of milieu niet meer dekkend is voor de actuele situatie. De vergunning moet dan door het bevoegd gezag Wabo ambtshalve worden gewijzigd. Tevens kunnen bevindingen leiden tot overtredingen van voorschriften uit de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag moet dan handhavend optreden.

Inspectievragen

  • Worden in de omgevingsvergunning specifieke veiligheidstechnische of organisatorische maatregelen voorgeschreven?
  • Zijn deze voorschriften actueel: geschikt en volledig?
  • Worden deze voorschriften nageleefd?

De antwoorden op deze vragen leiden tot beantwoording van de kernvraag: Is de omgevingsvergunning nog actueel en worden de voor (externe) veiligheid en het (water)milieu relevante voorschriften goed nageleefd?

Hulpbronnen

  • Omgevingsvergunning

module34gif6kb 1 2 3

Toelichting

1

Vaststellen relevante voorschriften

Inspectievraag: Worden in de omgevingsvergunning specifieke veiligheidstechnische of organisatorische maatregelen voorgeschreven?

De specifieke veiligheidstechnische of organisatorische maatregelen die in vergunningvoorschriften zijn vastgelegd, worden vastgesteld. Bepaald wordt op welke van deze voorschriften de inspectie zich mede zal richten. Het meerjareninspectieplan (MIP) is hierin mede richtinggevend.

2

Inspectie

In deze stap wordt de inspectie overeenkomstig de Modules 1.2, 1.3 of 2.3 uitgevoerd.

3

Oordeel naleving en actualiteit vergunningen

Inspectievraag: Zijn de vergunningvoorschriften actueel, geschikt en volledig?
Inspectievraag: Worden de vergunningvoorschriften nageleefd?

De inspectie resulteert in bevindingen ten aanzien van het naleven van de vergunningvoorschriften. Deze bevindingen worden in het inspectierapport vastgelegd. Vervolgens wordt een oordeel gevormd over de naleving van de veiligheids- en milieuvoorschriften. Indien een vergunningsvoorschrift wordt overtreden, wordt naar het oordeel van het bevoegd gezag Wabo passende handhaving ingezet.

Daarnaast levert de inspectie bevindingen op ten aanzien van de actualiteit van de vergunning op veiligheidsgebied: klopt en past de vergunning nog? Als dit niet het geval is, wordt een vergunningtraject door het bevoegd gezag gestart.

Gezamenlijk leveren alle bevindingen een oordeel op over de naleving en de actualiteit van de vergunning.