Module 3.3 - Beoordeling stoffenlijsten

Kernvraag

Voldoen de stoffenlijsten (algemene en hulpdiensten) aan artikel 21 van het Brzo 1999?

Inleiding

Veiligheidsrapport (VR)-bedrijven zijn verplicht twee typen stoffenlijsten beschikbaar te hebben: een openbare, algemene stoffenlijst en een stoffenlijst voor hulpdiensten van de overheid. De openbare stoffenlijst is bestemd voor burgers en levert hen informatie over de aanwezige stoffen binnen het bedrijf. De stoffenlijst voor de hulpdiensten geeft bij calamiteiten informatie over de hoeveelheid, aard en locatie van de aanwezige gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf, zodat er adequaat kan worden opgetreden. Hier kan een relatie getrokken worden met Module 3.2.

De verplichting voor VR-bedrijven om een stoffenlijst (algemene en hulpdiensten) beschikbaar te hebben, is vastgelegd in artikel 21 van het Brzo 1999. Nadere regels over de inhoud van de algemene, openbare stoffenlijst staan vermeld in artikel 13 van het Rrzo 1999. Nadere regels over de inhoud van de hulpdiensten-stoffenlijst staan vermeld in artikel 14 van het Rrzo 1999. De wijze waarop de stoffenlijsten beschikbaar moeten worden gesteld, is niet in de wet vastgelegd.

Met behulp van deze module is het mogelijk om na te gaan of de stoffenlijsten voldoen aan de eisen die het Brzo 1999 hieraan stelt. Beoordeling vindt plaats op de beoordelingsgrondslagen ‘gedocumenteerd’, ‘geschikt’ en ‘geïmplementeerd’. Op basis van de bevindingen vanuit documentbeoordeling en eventueel interviews kan een oordeel worden gegeven over de volledigheid en geschiktheid van deze wettelijke verplichting. Het geïmplementeerd zijn van de stoffenlijsten wordt bepaald aan de hand van veiligheidsbeheerssysteem (VBS)-gerelateerde inspectievragen.

Inspectievragen

Stoffenlijsten

  • Zijn de juiste stofgegevens opgenomen in de betreffende stoffenlijst?
  • Bevatten de stoffenlijsten alle relevante actuele gegevens?

VBS/managementthema’s

  • Is binnen het VBS geborgd dat de stoffenlijsten actueel zijn?

De antwoorden op deze vragen leiden tot een antwoord op de kernvraag: Voldoen de stoffenlijsten (algemene en hulpdiensten) aan artikel 21 van het Brzo 1999?

Hulpbronnen

  • Controlelijst Stoffen algemeen (bijlage C6)
  • Controlelijst Stoffen hulpdiensten (bijlage C7)

mijnmodule33gif6kb 1 2 3

Toelichting

1

Documentbeoordeling

Inspectievraag: Zijn de juiste stofgegevens opgenomen in de betreffende stoffenlijst?
Inspectievraag: Bevatten de stoffenlijsten alle relevante actuele gegevens?

De stoffenlijsten worden tijdens de inspectie getoetst aan de hand van controlelijsten. Controlelijst Stoffen algemeen (bijlage C6) bevat de gegevens en beschrijvingen waaraan de stoffenlijst voor het publiek moet voldoen. De stoffenlijst voor het publiek dient de stofnaam of handelsnaam van de aanwezige gevaarlijke stoffen te bevatten.
Voor informatie omtrent hoeveelheid en gevaarseigenschappen kan het bedrijf verwijzen naar de milieuvergunning of het VR. De lijst beperkt zich niet tot de in het Brzo 1999 genoemde stoffen. Kleine hoeveelheden laboratorium-, bureau- en huishoudchemicaliën zijn van de lijst uitgezonderd.

Controlelijst Stoffen hulpdiensten (bijlage C7) bevat de gegevens en de beschrijvingen waaraan de stoffenlijst voor de hulpdiensten moet voldoen. De stoffenlijst voor de hulpdiensten dient gedetailleerde informatie te bevatten over de hoeveelheid stoffen, de stofeigenschappen en de maximale hoeveelheden en in welke installatie deze zich voordoen.
De toelichting op deze verplichting spreekt niet specifiek over een lijst maar over het direct beschikbaar hebben van de actuele, genoemde informatie. De lijst beperkt zich niet tot de in het Brzo 1999 genoemde stoffen. Kleine hoeveelheden laboratorium-, bureau- en huishoudchemicaliën zijn van de lijst uitgezonderd.

2

VBS

Inspectievraag: Is binnen het VBS geborgd dat de stoffenlijsten actueel zijn?

De borging en implementatie van de stoffenlijsten binnen diverse onderdelen van het VBS kunnen eventueel via een aparte beoordeling (bijvoorbeeld Module 1.3 of 2.3) plaatsvinden.

3

Oordeel stoffenlijsten

Kernvraag: Voldoen de stoffenlijsten (algemene en hulpdiensten) aan artikel 21 van het Brzo 1999?

Op basis van de bevindingen kan beoordeeld worden of de stoffenlijsten voldoen aan artikel 21 van het Brzo 1999. Dit oordeel betreft in ieder geval de beoordelingsgrondslagen ‘gedocumenteerd’, 'geschikt' en ‘geïmplementeerd’.