Module 3.2 - Beoordeling intern noodplan

Kernvraag

Voldoet het intern noodplan aan artikel 22 en bijlage IV van het Brzo 1999?

Inleiding

Met behulp van deze module is het mogelijk om na te gaan of de inhoud van het intern noodplan voldoet aan de eisen die hieraan middels het Brzo 1999 zijn gesteld. De basis van de verplichting tot het hebben van een intern noodplan vloeit voort uit arbeidsveiligheid (Arbowet) en de voorbereiding op de rampenbestrijding (Wet veiligheidsregio's).

Beoordeling vindt plaats middels de beoordelingsgrondslagen ‘gedocumenteerd’ en ‘geschikt‘. De beoordelingsgrondslag ‘geïmplementeerd’ kan via beoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem (VBS)-element f (de planning voor noodsituaties) plaatsvinden, bijvoorbeeld met Module 1.3 of 2.3. Op basis van de bevindingen vanuit documentbeoordeling, interviews en eventueel een visuele inspectie (beeldvorming) kan een oordeel worden gegeven over de volledigheid en geschiktheid van deze organisatorische maatregel.

Inspectievragen

Intern noodplan

  • Is het intern noodplan gedocumenteerd?

Noodplanscenario’s

  • Zijn de juiste gevaren en effecten onderkend?

Maatregelen

  • Zijn de maatregelen per noodplanscenario concreet benoemd?
  • Zijn de maatregelen geschikt om de medewerkers in veiligheid te brengen?
  • Zijn de maatregelen geschikt om het effect te verkleinen?

VBS/managementthema’s

  • Zijn de maatregelen geborgd binnen het VBS?

PBZO

  • Zijn beleidsuitgangspunten geïmplementeerd?

De antwoorden op deze vragen leiden tot een antwoord op de kernvraag: Voldoet het intern noodplan aan artikel 22 en bijlage IV van het Brzo 1999?

Hulpbronnen

• Controlelijst Intern noodplan (bijlage C8)

module32gif10kb 1 2 3 4 5 6

Toelichting

1

Documentbeoordeling
Inspectievraag: Is het intern noodplan gedocumenteerd?
Inspectievraag: Zijn de juiste gevaren en effecten onderkend?

Het intern noodplan wordt getoetst aan de hand van de controlelijst Intern noodplan (bijlage C8). Deze lijst bevat de gegevens en beschrijvingen waarop het intern noodplan wordt beoordeeld en geeft een nadere toelichting.

De documentbeoordeling kan als voorbereiding op de inspectie uitgevoerd worden. De resultaten op onderwerp 3 van de controlelijst (voorzienbare noodplanscenario’s) worden getoetst aan de risico’s van de bedrijfsactiviteiten. Indien het bedrijf onbekend is, kan via een visuele inspectie een beeld verkregen worden van de typische gevaren.

2

Bespreking intern noodplan met bedrijf

De resultaten uit de documentbeoordeling worden met het bedrijf besproken.

3

Maatregelen

Na de documentbeoordeling en het gesprek met het bedrijf kan een antwoord gegeven worden op de volgende inspectievragen:

Zijn de maatregelen per noodplanscenario concreet benoemd?
Zijn de maatregelen geschikt om de medewerkers in veiligheid te brengen?
Zijn de maatregelen geschikt om het effect te verkleinen?

Bij beantwoording van de vragen worden de beoordelingsgrondslagen ‘gedocumenteerd’ en ‘geschikt’ gehanteerd.

4

VBS

De borging en implementatie van het intern noodplan binnen diverse onderdelen van het VBS kunnen eventueel middels een aparte beoordeling (bijvoorbeeld via Module 1.3 of 2.3) plaatsvinden.

5

PBZO
Inspectievraag: Zijn beleidsuitgangspunten geïmplementeerd?

Op basis van de bevindingen met betrekking tot de documentbeoordeling, de maatregelen en eventueel het VBS wordt getoetst of het bedrijf voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in het eigen PBZO-document.

6

Oordeel intern noodplan
Kernvraag: Voldoet het intern noodplan aan artikel 22 en bijlage IV van het Brzo 1999?

Op basis van de bevindingen kan een beoordeeld worden of het intern noodplan voldoet aan artikel 22 en bijlage IV van het Brzo 1999. Dit oordeel betreft in ieder geval de beoordelingsgrondslagen ‘gedocumenteerd’ en ‘geschikt’.