Module 2.2 - Keuze scenario ten behoeve van inspectie

Kernvraag

Welk(e) scenario(‘s) komen tijdens de inspectie aan de orde?

Inleiding

Het veiligheidsrapport (VR) bevat de relevante scenario’s voor een Brzo-bedrijf  vanuit de diverse disciplines. Deze module heeft tot doel om op een systematische en onderbouwde wijze uit deze verzameling van scenario’s tot een selectie van scenario(’s) te komen die tijdens de inspectie worden onderzocht. De resultaten en onderbouwing van de gemaakte keuzes komen vast te liggen in het inspectieplan en het meerjareninspectieplan (MIP).

Hulpbronnen

  • Nadere toelichting keuze scenario’s t.b.v. inspectie (bijlage T5)

module22gif53kb 1 1a 2 3 4 5

Toelichting

1

Voorstellen gedaan in het MIP

In het MIP kan al een voorstel voor de te inspecteren scenario's zijn opgenomen. Deze keuze wordt gevolgd, tenzij er een goede reden bestaat om hiervan af te wijken.

1a

Reeds eerder uitgevoerde inspecties naar scenario’s

Naast het voorstel vanuit het MIP moet gekeken worden naar de behandelde scenario’s bij eerdere inspecties en de resultaten die toen geboekt zijn. Vastgesteld wordt of een hernieuwde inspectie wenselijk is, of dat een andere keuze gemaakt wordt.

2

Type scenario

Er zijn zes aandachtsgebieden voor de scenario’s. Vanuit ieder aandachtsgebied zijn in het VR scenario’s opgenomen. Hieruit moet een keuze worden gemaakt. Het keuzeproces wordt per aandachtsgebied uitgevoerd. Bij de inspectievoorbereiding wordt door het kernteam overlegd of er vanuit het doel van de inspectie logische verbanden tussen verschillende typen scenario’s gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt bij het keuzeproces verder rekening gehouden (deze scenario’s zijn bijvoorbeeld gericht op één bepaalde installatie of een specifiek managementthema).

3

Keuze scenario’s

Per aandachtsgebied is een systematisch keuzeproces opgesteld. Er wordt bijvoorbeeld gekozen op basis van: risicobeoordeling, casuïstiek, bedrijfsspecifieke aspecten of aan de hand van informatie vanuit deskundigen in het bedrijf. Bijlage T5 biedt een verdere uitwerking.

4

Verdeling scenario’s

Per aandachtsgebied wordt de eerste selectie getoetst op een aantal aspecten (zie hiervoor de genoemde aspecten in het processchema). Dit gebeurt aan de hand van de doelstelling van de inspectie. Op grond hiervan wordt een definitieve keuze opgesteld die in het inspectieteam wordt besproken.

5

Haalbaarheid behandeling tijdens inspectie

Kernvraag: Welk(e) scenario(‘s) komen tijdens de inspectie aan de orde?

Een eindtoets wordt verricht op de haalbaarheid van de inspectiedoelen. De vraag is of de door de teamleden ingebrachte scenario’s alle binnen het tijdsbestek van de inspectie onderzocht kunnen worden. Een eventuele bijstelling vindt plaats.

Van de te inspecteren scenario’s wordt de motivatie van de keuze in enkele steekwoorden vastgelegd in het inspectieplan.