Module 1.3 - Systeemgerichte benadering (delen VBS)

Kernvraag

Werkt het VBS?

Inleiding

Een vervolginspectie volgens de systeemgerichte benadering dient als vervolg op een initiële inspectie (Module 1.2). Een of meer delen van veiligheidsbeheerssysteem (VBS)-element(en) worden daarin uitgebreider beoordeeld. Voor de keuze van het onderwerp van de inspectie wordt gebruik gemaakt van het meerjareninspectieplan (MIP), waarin de resultaten van eerdere inspecties verwerkt zijn.

De insteek van een systeemgerichtevervolginspectie is primair het toetsen van VBS-element(en) (eventueel vanuit een thema) of deel hiervan aan de beoordelingsgrondslag ‘geïmplementeerd’. De uitvoering moet bovendien berusten op het beleid dat in het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)-document verwoord is. Hoewel de nadruk niet ligt op de beoordelingsgrondslagen ‘gedocumenteerd’ en ‘geschikt’ kunnen deze tijdens de inspectie ook aan de orde komen.

De systeemgerichtevervolginspectie maakt gebruik van een visuele inspectie, documentbeoordelingen en interviews. Een totaaloordeel over de implementatie van het VBS of veiligheidsmanagementsysteem (VMS) kan niet worden gegeven na één systeemgerichtevervolginspectie. Wel kan een oordeel worden gegeven over de geïnspecteerde onderdelen (VBS-elementen en/of managementthema’s). Een totaaloordeel kan pas aan het einde van de inspectiecyclus (van vijf jaar) worden gegeven.

Inspectievragen

  • Is het bewuste VBS-element of deel hiervan geïmplementeerd?
  • Is het VBS-element of deel hiervan gedocumenteerd (optioneel)?
  • Is het VBS-element of deel hiervan geschikt (optioneel)?
  • Is het PBZO of deel hiervan geïmplementeerd?

De antwoorden op deze vragen leiden na uitvoering van een aantal inspecties tot een antwoord op de kernvraag: Werkt het VBS?

Hulpbronnen

  • Aandachtspuntenlijst VBS – Vervolginspectie (bijlage C5B)

module13gif8kb 1 2 3 4

Toelichting

1

Vaststellen omvang inspectie

Op basis van het MIP en informatie uit eerdere inspecties wordt een keuze gemaakt uit een of meerdere VBS-elementen en/of managementthema’s1als onderwerp van de inspectie (zie: meerjareninspectieplan, VBS-elementen, VBS-inspectieonderwerpen). De toelichting van de aandachtspuntenlijst VBS – Vervolginspectie (bijlage C5B) geeft de mogelijke aandachtspunten weer.

Indien beoogd wordt om via managementthema’s een VBS-element integraal te beoordelen, worden alle daarbij genoemde managementthema’s bij de beoordeling betrokken. Bovendien kan ervoor gekozen worden om aandacht te besteden aan de relatie van het VBS tot andere beheerssystemen die binnen het bedrijf actief zijn, zoals bijvoorbeeld het ISO-systeem.

2

VBS-element

Inspectievraag: Is het bewuste VBS-element of deel hiervan geïmplementeerd?
Inspectievraag: Is het VBS-element of deel hiervan gedocumenteerd (optioneel)?
Inspectievraag: Is het VBS-element of deel hiervan geschikt (optioneel)?

Van de gekozen managementthema’s en/of VBS-elementen wordt geïnspecteerd of ze in voldoende mate zijn geïmplementeerd (zie inspectie - van waarneming tot oordeel). Eventueel kunnen ook bevindingen worden gedaan op geschiktheid of gedocumenteerdheid.

Wanneer gekozen is om een VBS-element in zijn geheel te inspecteren, kan de aanwezigheid van de Plan, Do, Check en Act (PDCA)-cyclus binnen dit VBS-element gecontroleerd worden.

3

PBZO

Inspectievraag: Is het PBZO of deel hiervan geïmplementeerd?

Nadat de VBS-elementen, of delen hiervan, geïnspecteerd zijn kan nagegaan worden in hoeverre deze elementen invulling geven aan het in het PBZO-document gestelde beleid. Dit geeft een beeld van de implementatie van het gevoerde beleid.

4

Oordeel VBS

Kernvraag: Werkt het VBS (voor de geïnspecteerde onderdelen)?

Naar aanleiding van de bevindingen in de voorgaande stappen wordt beoordeeld of het VBS-element of delen daarvan geïmplementeerd zijn.

1 Let op: houd de omvang van de inspectie (het aantal VBS-elementen en/of managementthema’s) beperkt zodat er voldoende diepgang bereikt wordt in de beschikbare tijd. Op deze manier kan een volledige beoordeling plaatsvinden en een gefundeerde conclusie worden getrokken.