Module 1.0 - Volledigheidsbeoordeling VR

Kernvraag

Bevat het VR de wettelijk voorgeschreven informatie?

Inleiding

Deze module wordt gebruikt bij de beoordeling van het ingediende veiligheidsrapport (VR) en de eventuele aanvullende informatie bij VR-plichtige bedrijven. De beoordeling richt zich op de volledigheid van het document, met andere woorden: is er een document aanwezig waarin de wettelijk voorgeschreven onderdelen van het VR zijn opgenomen? Na de inspectie kan een oordeel worden gegeven over de beoordelingsgrondslag ‘gedocumenteerd’.

Indien het VR onvoldoende informatie bevat om de (verdere) volledigheidsbeoordeling goed uit te voeren, wordt door de inspectiepartners via het bg Wabo om aanvullende informatie verzocht. Dit verzoek zal binnen 8 weken, na ontvangst van het VR door het bg Wabo, worden gedaan.

Inspectievraag

  • Is het VR gedocumenteerd?

Een antwoord op deze vraag leidt tot een antwoord op de kernvraag: Bevat het VR de wettelijk voorgeschreven informatie?

Hulpbronnen

module10gif8kb 1.0 Volledigheidsbeoordeling veiligheidsrapport 1.0 Volledigheidsbeoordeling veiligheidsrapport 1.0 Volledigheidsbeoordeling veiligheidsrapport 1.0 Volledigheidsbeoordeling veiligheidsrapport 1.0 Volledigheidsbeoordeling veiligheidsrapport

Toelichting

1

Binnenkomst VR

Het bg Wabo ontvangt het VR en stuurt deze door naar de inspectiepartners.

2

Vaststellen omvang van de beoordeling

Wanneer het een nieuw VR betreft, wordt het gehele VR beoordeeld. Betreft het een actualisering van een gedeelte van een bestaand VR, dan wordt het vernieuwde deel beoordeeld. Het gedeelte van het oude VR dat niet is gewijzigd wordt niet betrokken bij de beoordeling tenzij bepaalde bevindingen uit de eerdere beoordeling in verband met het geactualiseerde deel nu een andere relevantie krijgt.

3

Oordeel volledigheid

Inspectievraag: Is het VR gedocumenteerd?

De beoordeling van het (gedeelte van het) VR wordt uitgevoerd met behulp van de controlelijst Volledigheid VR (bijlage C2). Er wordt alleen gekeken of de vereiste onderdelen zijn gedocumenteerd. Indien er sprake is van een vertrouwelijke en een openbare versie van het VR, dan wordt voor de vertrouwelijke versie de gehele checklist doorlopen en voor de openbare versie alleen de gearceerde delen.

Bij de aanvraag van een vergunning voor het oprichten van een bedrijf, zijn alleen de delen in de controlelijst van toepassing die voorzien zijn van een sterretje. Naderhand moet het VR aan de hele controlelijst voldoen.

4

Eventueel vragen om aanvullende informatie

Het beoordelingsresultaat wordt op waarde geschat en leidt zonodig tot een verzoek om aanvullende informatie. Via het bg Wabo wordt het resultaat schriftelijk aan het bedrijf kenbaar gemaakt, met een eventueel verzoek om aanvullende informatie. Het is niet de bedoeling dat de controlelijst Volledigheid VR wordt meegestuurd. Het bg Wabo stuurt de aanvullende informatie, wanneer deze is ontvangen, door naar de inspectiepartners.

5

Definitief oordeel

Kernvraag: Bevat het VR de wettelijk voorgeschreven informatie?

De inspectiepartners beoordelen of de aanvullende informatie van het bedrijf in overeenstemming is met verzonden verzoek. De inspecteurs vormen een definitief oordeel over het VR en stemmen dit oordeel onderling af.