Modules

Ter ondersteuning van de toezichthouders is in de inspectiemethode een aantal inhoudelijke modules opgenomen. Deze modules stellen hen in staat om de antwoorden op de hoofdvragen nader in te vullen en deze te toetsen aan de relevante criteria. De modules sluiten aan bij de beschreven werkwijzen.

In de modules wordt waar nodig gerefereerd aan controle-, werk- en aandachtspuntenlijsten. Deze lijsten zijn hulpmiddelen om te controleren of alle wettelijke eisen aanwezig zijn. Wanneer een onderdeel echter niet aanwezig is, betekent dit niet automatisch dat er niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Er dient in dat geval te worden nagegaan of dit onderdeel ook voor het desbetreffende bedrijf op dat moment verplicht is. Het uitgangspunt van de controle-, werk- en aandachtslijsten is een zo uitgebreid mogelijke lijst te bieden die voor alle situaties de wettelijke eisen dekt.

Tabel: Overzicht modules

Module 1.0 Volledigheidsbeoordeling van het VR
Module 1.1 Volledigheidsbeoordeling van het PBZO-document
Module 1.2 Systeemgerichte benadering veiligheidsmanagementsysteem (metacyclus VMS)
Module 1.3 Systeemgerichte benadering (delen van het VBS)
Module 2.1 Beoordeling methode van scenarioselectie door het bedrijf
Module 2.2 Keuze scenario's t.b.v. inspectie
Module 2.3 Maatregelgerichte benadering
Module 3.1 Beoordeling installatiescenario's
Module 3.2 Beoordeling intern noodplan
Module 3.3 Beoordeling stoffenlijsten
Module 3.4 Inspectie omgevingsvergunningvoorschrift
Module 4.1 Inspectie in het kader van bedrijfsbrandweeraanwijzing
Module 4.2 Beoordeling bedrijfsbrandweerscenario's
Module 4.3 Beoordeling voorbereiding op de rampenbestrijding
Module 5.1 QRA-beoordeling
Module 5.2 MRA-beoordeling
Module 7.1 Thema opslagtanks
Module 7.2 Thema ATEX