Vervolginspectie

De vervolginspectie heeft, net zoals de initiële inspectie, de doelstelling te bepalen of het bedrijf passende maatregelen heeft genomen om zware ongevallen te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken, en of de verstrekte gegevens en informatie de situatie in het bedrijf getrouw (juist) weergeven.

Nadat de initiële inspectie een globaal beeld heeft opgeleverd van het beleid en de aanwezige systemen, zal tijdens vervolginspecties op onderdelen meer in detail ingegaan worden. De doelstelling is daarbij om in de vastgestelde vijfjarencyclus een min of meer compleet beeld te krijgen van de diverse bedrijfsonderdelen, de specifieke bedrijfsproblematiek en de beheersing van de veiligheid door het veiligheidsmanagementsysteem. Daartoe wordt gekozen voor een systeemgerichte benadering, een maatregelgerichte benadering, een thema-inspectie of een combinatie. In ieder geval wordt in de inspectie meer de diepte ingegaan op systeemonderdelen of concrete maatregelen in de praktijk. De aanpak van de vervolginspectie volgt uit het MIP. Op grond van de verkregen resultaten uit een uitgevoerde vervolginspectie wordt het MIP bijgewerkt en eventueel aangepast.

Systeemgerichte benadering

Bij een inspectie volgens de systeemgerichte benadering wordt gedetailleerd op specifieke (onder)delen van het VMS ingegaan. Hierbij wordt met name getoetst of deze onderdelen ook daadwerkelijk geïmplementeerd zijn: werkt het VBS? De te beantwoorden hoofdvragen bij (dit onderdeel van) de inspectie hangen hiermee nauw samen en zijn geformuleerd in Module 1.3.

Bij een systeemgerichte benadering kunnen de diverse onderdelen van het VMS (het PBZO en de zeven VBS-elementen) als thema worden gekozen. Tijdens de inspectie worden dan de onderwerpen zoals die bij die VBS onderdelen horen (aandachtspuntenlijst C5B) geïnspecteerd.

Maatregelgerichte benadering

Bij een inspectie volgens de maatregelgerichte benadering wordt door het inspecteren van scenario’s of concrete risicosituaties de daadwerkelijke prestatie van het VMS doorgelicht: zijn de juiste maatregelen effectief tot stand gekomen en blijvend werkend geïmplementeerd? De te beantwoorden hoofdvragen bij (dit onderdeel van) de inspectie hangen hiermee nauw samen en zijn geformuleerd in Module 2.3.

De inspectieonderwerpen bij de maatregelgerichte benadering hebben zowel betrekking op de onderdelen van het VMS als op de andere aspecten, zoals de kwaliteit van het beschreven scenario of de kwaliteit van de aangebrachte maatregelen.

Specifieke thema's

In het kader van de vervolginspectie kan ook een specifiek thema worden behandeld. Dit kan zowel gemeenschappelijk van aard zijn, als een voor één overheidsactor specifiek thema. Aan een specifiek thema zijn meerdere inspectieonderwerpen verbonden. Deze zijn divers en kunnen zowel betrekking hebben op het aanwezig zijn en functioneren van het VMS als op de kwaliteit van getroffen maatregelen of anderszins. Inmiddels is voor een aantal specifieke thema's een inspectiemodule ontwikkeld:

  • aanwijzing bedrijfsbrandweer;
  • beoordeling voorbereiding op de rampenbestrijding;
  • stoffenlijst;
  • intern noodplan;
  • QRA;
  • MRA;
  • ATEX;
  • Drukapparatuur;
  • veilig uitvoeren van onderhoud;
  • opslagtanks.

Voordeel van deze thema's is dat het kernteam informatie genereert over het specifieke thema en door inspectieonderwerpen over meerdere thema's heen te clusteren ook een completer beeld krijgt van dat onderwerp. De samenhang tussen thema’s en onderwerpen is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel: Samenhang tussen thema’s en onderwerpen

deelctabel43igif13kb