Planningscyclus

In het bestuurlijk inspectieprogramma (BIP), proces 5, is door de verschillende Brzo-partners het beleid voor onder andere het uitvoeren van de (gezamenlijke) Brzo-inspecties vastgelegd. Het BIP wordt voor een aantal jaren vastgesteld en is de basis voor de inspectie(jaar)planning. Tevens is het BIP de basis voor de meerjareninspectieplanningen (MIP) van de verschillende bedrijven. In onderstaand schema is deze planningscyclus schematisch weergegeven.

Schema: De planningscyclus

deel schema 5