Hoofdlijnen

De kern van de Brzo 1999-regelgeving is dat een bedrijf zelf de verantwoordelijkheid heeft voor het organiseren en borgen van de veiligheid van de eigen activiteiten. De overheid ziet toe of de mate van risicobeheersing bij het bedrijf afdoende is, bekijkt hoe de activiteiten kunnen worden ingepast binnen de ruimtelijke ordening en draagt zorg voor een doelmatige en doeltreffende beheersing van rampen en zware ongevallen. Een belangrijk instrument van het overheidstoezicht is de inspectie. De Nieuwe Inspectiemethodiek Brzo 1999 (NIM) omvat de hoofdlijnen van een inspectie-uitvoering, zowel qua proces als qua inhoud, en geeft voor enkele specifieke onderwerpen een nadere uitwerking. De inspectiemethode is zo opgesteld dat er vooral op inhoudelijk gebied in de nabije toekomst eenvoudig aanvullende modules kunnen worden toegevoegd.

In de linkerkolom vindt u informatie over de NIM op hoofdlijnen: achtergrond, structuur en planning.