C2- Controlelijst volledigheid veiligheidsrapport

Tijdens het voortraject en het beoordelingstraject van een veiligheidsrapport (VR) is het van belang om na te gaan of de door het bedrijf ingediende stukken volledig zijn en voldoen aan de eisen die de overheid daaraan stelt. Deze controlelijst is een hulpmiddel bij het beoordelen van een ingediend VR of een deel ervan, zowel in het stadium van werkdocument als voor een definitief ingediend VR.

De ‘sterretjes’ uit PGS 6, ofwel de zaken die, in geval van een vergunningaanvraag, volgens PGS 6 bij een fase 1-VR horen, zijn in de eerste kolom aangegeven. Het gaat hier vooral om informatie die het bevoegd gezag Wabo nodig heeft voor het beoordelen van de vergunningaanvraag.

Alle delen van het VR, en de te onderscheiden hoofdstukken van deze delen, zijn in aparte tabellen verwerkt. Voor bedrijven met meerdere installaties is het raadzaam om per installatie de controlelijst van deel 2 in te vullen. De gehele set van tabellen kan, indien het beoordelingstraject is afgerond, dienen als basis voor het beoordelingsdossier.

De controlelijst is bedoeld als referentiedocument, zodat ook achteraf gemakkelijk het hoe en waarom van de beoordeling duidelijk gemaakt kan worden. Per beoordelingspunt kan aangegeven worden of het beschreven is (kolom A) of dat het punt niet van toepassing is op de betreffende inrichting (B). In kolom C kan worden weergegeven of de beschrijving onvoldoende is of niet aanwezig is en aanvullende info moet worden opgevraagd. Dit kan met behulp van een voetnoot.

Deze controlelijst kan ook gebruikt worden om een openbaar VR te beoordelen. De delen die in een openbaar VR moeten staan, zijn gearceerd (lichtgrijs) weergegeven. Het is niet de bedoeling dat deze ingevulde controlelijst na de ontvankelijkheidstoetsing naar het bedrijf wordt gestuurd. Wanneer het VR niet volledig is dan zal in een aparte brief gevraagd worden om de nog ontbrekende delen.

Ten slotte moet vermeld worden dat deze controlelijst bedoeld is als een hulpmiddel voor het verkrijgen van een uniforme beoordeling en het vastleggen van de motivering van onderdelen daarvan.