C17- Handreiking Risicobeoordeling PGS 15

Doel
Deze handreiking is bedoeld als instrument voor inspecteurs om op een uniforme, verantwoorde en inzichtelijke wijze een beeld te krijgen van de risico's die samenhangen met het niet afgeven van een inspectiecertificaat voor een bestaande brandbeveiligingsinstallatie. De handreiking sluit aan bij de risicobeoordelingsystematiek zoals deze wordt toegepast bij de uitvoering van het Besluit risico's zware ongevallen.

Toepassing
Deze handreiking dient, bij voorkeur, gebruikt te worden in combinatie met controlelijst C16 Aandachtspuntenlijst PGS 15.

Om de risico's vast te stellen van een installatie waarvoor geen certificaat, deelcertificaten of goedkeurend inspectierapport is of zijn afgegeven is een risicomatrix opgesteld. Met behulp van deze matrix en een keuzewijzer kan een inspecteur een oordeel vormen over de risico's van de brandbeveiligingsinstallatie. De handreiking bevat een aantal veel voorkomende afwijkingen die leiden tot afkeur. Per afwijking zijn mogelijke maatregelen geformuleerd die getroffen kunnen worden om het risico aanvaardbaar te houden zonder dat de opslagvoorziening direct buiten gebruik moet worden gesteld.
De handreiking is gericht op het uitvoeren van een risico-inschatting vanwege tekortkomingen die tijdens een periodieke inspectie door een inspectie-A-instelling zijn geconstateerd en die hebben geleid tot een "NEE"-conclusie of een "Ja" -conclusie met meerdere kleine afwijkingen. De inschatting gaat uit van de kans op falen van de installatie of een onderdeel daarvan en de ernst of grootte van het daarbij behorende effect binnen de opslaglocatie.