C16 - Aandachtspuntenlijst PGS 15

Doel
Brandbeveiligingsinstallaties worden veelal toegepast ter voldoening aan de PGS 15 richtlijn. De eigenaar van de opslagvoorziening dient er op toe te zien dat deze brandbeveiligingsinstallatie in stand wordt gehouden. Deze aandachtspuntenlijst bij het toezicht op opslagbedrijven van verpakte gevaarlijke stoffen (hierna PGS 15 bedrijven) heeft tot doel Brzo-, en ARIE toezichthouders een handreiking te bieden ten aanzien van brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Kernvragen
Kernvragen bij een inspectie van een PGS 15 loods, waarbij de NIM systematiek wordt aangehouden:
1. Is de gekozen (bouwkundige)opslaglocatie en het type brandbeveiligingsinstallatie passend voor de opgeslagen gevaarlijke stoffen?
2. Zijn de risico’s van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen onderkend?
3. Worden de risico’s voor de opslag van gevaarlijke stoffen voldoende beheerst?
4. Zijn de voorwaarden nodig voor optimale blussing ingevuld?
5. Zijn alle VBS elementen ook geïmplementeerd voor de PGS opslag?
6. Wordt voldaan aan de naleving van de wettelijke eisen?

Toepassing
Deze aandachtspuntenlijst is toegespitst op de bijzonderheden van PGS 15 bedrijven en geeft op een aantal specifieke punten een aanvulling op de huidige NIM controlelijsten C5a en C5b. 
In de aandachtspuntenlijst wordt eveneens verwezen naar relevante normen en richtlijnen voor PGS 15 bedrijven. Er is naslaginformatie terugvindbaar behorende bij de managementthema’s.