C14 - Aandachtspuntenlijst opslagtankinspectie

Doel
Handreiking voor de kernteams van inspecteurs om een of meerdere opslagtanks projectmatig te inspecteren als onderdeel van een Brzo-inspectie.

Benodigde documentatie (aan te geven in de inspectieagenda)

  • P&ID (Piping and Instrumentation Diagram);
  • inspectierapporten van tank en appendages;
  • incidentenoverzicht van de laatste 2 jaar in de betreffende area;
  • relevante operatorprocedures;
  • relevante noodprocedures;
  • relevante scenario’s met betrekking tot de tank of omgeving;
  • layout repressieve voorzieningen (blussysteem);
  • risicostudies;
  • deel A van de aandachtspuntenlijst kan meegestuurd naar het bedrijf met de uitnodiging voor de audit.

PGS 29
Bij inspectie van verticale cilindrische opslagtanks voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen (K1, K2, K3 en verwarmd K4) moet deze aandachtspuntenlijst in samenhang worden gezien met de PGS 29. Hiermee wordt ook basiskennis van deze richtlijn verondersteld. Daar waar mogelijk wordt in de lijst gerefereerd aan paragrafen en hoofdstukken uit de PGS 29. De lijst richt zich met name op de gebruiksfase en de onderhoudsfase uit de levenscyclus. De PGS 29 is niet van toepassing op opslag van gassen, peroxiden en ammoniak. Voor deze laatste stoffen zijn aparte PGS’en vastgesteld. De PGS 29 kan beschouwd worden als de stand der veiligheidstechniek en bevat daarnaast verwijzingen naar andere normen (API650, BS2654, NEN EN 14015-1 etc.).

Toepassing aandachtspuntenlijst
Deel A van de aandachtspuntenlijst, de documentenbeoordeling, is in principe ontworpen voor de inspectie van één afzonderlijke opslagtank maar is ook toepasbaar op meerdere tanks en daarmee geschikt om op systeemniveau een inspectie van een tankopslag uit te voeren (top-downbenadering). Met name de beoordelingsgrondslagen ‘gedocumenteerd’ en ‘geschikt’ komen hierbij aan bod.

Deel B van de aandachtspuntenlijst, de visuele inspectie, is maatregelgericht (bottom-up) en geschikt om steekproefsgewijs een tank te inspecteren. Dit deel van de inspectie richt zich op de beoordelingsgrondslag ‘geïmplementeerd’.

Waarnemingen op de thema’s kunnen in de Werklijst waarnemingen (achterin deze aandachtspuntenlijst) worden bijgehouden.