C10 - Toetsgronden QRA

De controlelijst wordt gebruikt om na te gaan of voldaan wordt aan de wettelijke Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)-eisen
voor PR en GR (Module 5.1, stap 6).