Inspectie (niet aangepast op BRZO15)

Inspectie SZW, bg Wabo (provincies en gemeenten) en bg Rb (brandweer) maken gebruik van een gezamenlijke inspectiemethode bij het toezicht op Brzo-bedrijven. De Nieuwe Inspectiemethodiek (NIM) draagt bij aan een betere en meer geïntegreerde overheidsprestatie. Hierbij gaat het dan vooral om een objectief en gemotiveerd oordeel over het door het bedrijf gevoerde preventiebeleid ten behoeve van zware ongevallen, over het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en over de beheersmaatregelen.

Een gezamenlijke inspectiemethode is essentieel omdat elke inspecteur zijn of haar eigen rolopvattingen, achtergronden, bedrijfscultuur en bevoegdheden meeneemt, wat de uitvoering van gezamenlijke inspecties tot een nogal complexe aangelegenheid maakt. Een gezamenlijke inspectiemethode is hét instrument om die samenwerking goed te laten verlopen en de meeste effectiviteit en efficiëntie uit de inspectie te halen. Dit is ook voor bedrijven van belang: een gezamenlijke inspectiemethode draagt bij aan de één-loketgedachte en maakt de rol van de overheid voor bedrijven transparanter en betrouwbaarder. Tevens zorgt de inspectiemethodiek voor een landelijk uniforme werkwijze.

Aanpassing NIM

De ontwikkeling van de NIM is in 2004 van start gegaan. In 2008 is, na enige jaren praktijkervaring, de NIM aangepast. Hierbij is gekozen om de systematiek van de inspectiemethodiek niet te wijzigen. De aanpassingen betreffen:

  • verbetering van de toelichtende tekst op een groot aantal punten
  • verheldering van bestaande modules
  • toevoeging van nieuwe modules
  • aanpassing van de benaming van de VBS-elementen aan de in het Brzo 1999 opgenomen typering.

Leeswijzer

Op dit deel van de website wordt het Brzo-inspectieproces beschreven, zowel op hoofdlijnen als in detail.

De webpagina's (zie de tabbladen boven) behandelen de achtergronden van de Brzo-inspecties en de ontwikkeling van de NIM op hoofdlijnen. Hierin wordt toegelicht waarom inspecties worden uitgevoerd, waarop ze zich richten en wat de meerwaarde is van een geüniformeerde inspectiemethodiek. De verschillende inspectietypen, geplande en niet-geplande inspecties, komen aan bod. Evenals de wettelijke inspectiebasis: artikel 24 van het Brzo 1999 en de inspectieplanning op basis van het bestuurlijk inspectieprogramma (BIP), de Brzo-inspectie(jaar)planning en het meerjareninspectieplan (MIP).

De inspectiemethodiek wordt ook in detail uitgelegd: van het procesverloop van waarneming naar oordeel en conclusie in relatie tot de Plan, Do, Check en Act (PDCA)-cyclus van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en de Inspectieruimte (IR). Er wordt geschetst hoe de bevindingen uit de inspecties leiden tot eventuele vervolgacties en hoe deze worden opgepakt in handhavingstrajecten.

Tenslotte kunt u hier de inspectiemodules, controlelijsten en andere hulpmiddelen voor de inspectie downloaden.