Werkwijzer BRZO II (niet aangepast op BRZO15)

In de meest actuele versie van de Werkwijzer is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 nog niet verwerkt. Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) inwerking getreden.

De Werkwijzer is een richtlijn en advies aan de uitvoerende overheden en bevat een overzicht van de taken en wettelijke verplichtingen. De werkafspraken zoals in deze Werkwijzer beschreven, gaan over een uitwerking van deze wettelijke verplichtingen. De werkafspraken zijn door de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Milieu (IenM), en door het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Inspectie SZW, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en Rijkswaterstaat geaccordeerd op 3 maart 2006.

In de bestuurlijke inspectieprogramma's die in 2007 door de gezamenlijke toezichthouders regionaal zijn vastgesteld, is het gebruik van de Werkwijzer afgesproken. Deze afspraken vormen het uitgangspunt voor de werkwijze van de overheidsdiensten. Individuele partners die zich niet houden aan de werkafspraken hebben een verhoogde kans op onzorgvuldigheden, fouten en inefficiëntie.

BRZO+ is verantwoordelijk voor het actueel houden van de Werkwijzer. Suggesties tot aanpassing en verbetering van de Werkwijzer kunt u indienen bij het Bureau BRZO+ via het contactformulier.

De Werkwijzer is met zorg samengesteld en is een handleiding voor overheden. U mag de inhoud van deze Werkwijzer alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud zonder toestemming te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.