Organisatie van de BRZO+ Academie

In de BRZO+ Academie zijn de gezamenlijke opleidingen voor overheidsfunctionarissen die zijn belast met het toezicht op risicovolle bedrijven ondergebracht. De BRZO+ Academie is een samenwerking van BRZO+ en opleidingsinstituut Chorda/PHOV. De uitvoering van de BRZO+ Academie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het BRZO+ Managementoverleg. Besluitvorming over nieuwe opleidingen of aanpassing van het curriculum vindt plaats in het BRZO+ Kernteam (en zo nodig het BRZO+ Managementoverleg).

De opleidingen worden vormgegeven en verzorgd door Chorda/PHOV. De BRZO+ werkgroep opleidingen begeleidt het gehele proces, doet voorstellen en bewaakt de kwaliteit. Dit houdt onder meer in dat de werkgroep fungeert als klankbordgroep en mede-toetser van de opleidingen. De werkgroep opleidingen kent ook een begeleidings- en een bezwarencommissie. De begeleidingscommissie toetst steeksproefgewijs de beoordelingen door de docenten. De bezwarencommissie kan bij gebleken ongeschiktheid het behaalde certificaat van een cursist intrekken.

Ondersteuning

Het bureau BRZO+ (het programmabureau van BRZO+) ondersteunt de werkgroep opleidingen in brede zin en verzorgt het centraal informatiepunt van waaruit de aanmeldingen kunnen worden gedaan. Chorda/PHOV verzorgt de afhandeling van de aanmeldingen. Dit betreft de informatievoorziening richting cursisten, de organisatie van de opleidingen en de financiële afwikkeling.