Toelichting kolommen nalevingslijst

Hier volgt een nadere toelichting op de diverse kolommen in de nalevingstabel.

De kolommen onder 'Naleving' vermelden de resultaten het jaar inspectiejaar.  Er staat vermeld of er tijdens de uitgevoerde Brzo inspecties wel of geen overtredingen zijn geconstateerd.  Als er een overtreding is genoteerd staat er het aantal en de indeling (categorie) van de ernst van de overtredingen.

Steekproef

Een Brzo-inspectie is een steekproef, het Brzo-bedrijf wordt op specifieke onderdelen doorgelicht. De hieruit volgende resultaten geven een beeld van de veiligheidsbeheersing van een bedrijf op een bepaald onderdeel op dat moment.

Is er geen nalevingsresultaat bij een Brzo-bedrijf? Mogelijk oorzaken kunnen zijn:

  • Er heeft nog geen Brzo-inspectie plaats gevonden.
    • Sommige bedrijven worden 1x per 3 jaar geïnspecteerd, een zogenaamde lagedrempelbedrijf.
    • Op basis van risicogericht toezicht is geen inspectie gepland.
  • Het is geen actief Brzo-bedrijf (bv in oprichting).
  • Het bedrijf is overgegaan in een ander Brzo-bedrijf met een nieuwe naam.
  • Het bedrijf valt niet meer onder de werkingssfeer van het Brzo.
  • Er nog geen openbare samenvatting aangeboden is ter publicatie.
  • Er is nog geen akkoord op de inhoud van de openbare samenvatting (WOB-procedure).