Monitor

Elk jaar wordt de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven gemaakt. Het samenwerkingsverband BRZO+ laat op basis van inspectieresultaten van het voorgaande jaar zien, hoe risicovolle bedrijven zich houden aan de regels van het Besluit risico zware ongevallen (Brzo2015).

De monitor richt zich op de in een kalenderjaar actieve Brzo-bedrijven die op naleving van het Brzo 2015 zijn geïnspecteerd. Actief betekent dat het bedrijf Brzo-gerelateerde werkzaamheden verricht.

Scope

Bedrijven die in oprichting waren in afwachting van een vergunning of in de loop van het jaar gestopt zijn met de activiteiten, vallen buiten de scope van de monitor. Ook worden er Brzo-bedrijven in de monitor meegenomen die onder toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen vallen. Over deze bedrijven rapporteert SodM ook apart in haar jaarverslag.

Steekproef

Een Brzo-inspectie betreft een steekproef. Het bedrijf wordt hierbij op specifieke onderdelen doorgelicht. Alle geconstateerde overtredingen bij deze inspectie worden in het inspectierapport opgenomen. De inspectierapporten geven de situatie weer op het moment van de inspectie en op de onderdelen die op dat moment geïnspecteerd zijn. De resultaten die uit de Brzo-inspectie volgen, geven een beeld van de veiligheidsbeheersing van een bedrijf op een bepaald onderdeel op dat moment.

De monitor is gebaseerd op gegevens zoals die in de landelijke online database, de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte GIR2.0, staan geregistreerd.

Peildatum

Aan de hand van de inspectiegegevens in het kalenderjaar zoals deze op 1 maart van het opvolgende jaar beschikbaar waren in de GIR2.0, worden de inspectieresultaten en de overtredingen in kaart gebracht. De peildatum 1 maart is gekozen om ook de resultaten van de inspecties uitgevoerd in november en december en eventuele opvolging daarvan in de monitor mee te kunnen nemen.