Werkwijzer BRZO II (verouderd)

Home > Werkwijzer BRZO II (verouderd)

Werkwijzer BRZO II (verouderd)

Inhoud pagina: Werkwijzer BRZO II (verouderd)

In de meest actuele versie van de Werkwijzer is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 nog niet verwerkt. Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) inwerking getreden. 

De Werkwijzer is een richtlijn en advies aan de uitvoerende overheden en bevat een overzicht van de taken en wettelijke verplichtingen. De werkafspraken zoals in deze Werkwijzer beschreven, betreffen een uitwerking van deze wettelijke verplichtingen. De werkafspraken zijn door de ministeries van Veiligheid en Justitie (V&J), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Milieu (I&M), en door het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Inspectie SZW, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en Rijkswaterstaat (RWS) geaccordeerd op 3 maart 2006.

In de bestuurlijke inspectieprogramma's die in 2007 door de gezamenlijke toezichthouders regionaal zijn vastgesteld, is het gebruik van de Werkwijzer afgesproken. Deze afspraken vormen het uitgangspunt voor de werkwijze van de overheidsdiensten. Individuele partners die zich niet houden aan de werkafspraken hebben een verhoogde kans op onzorgvuldigheden, fouten en inefficiëntie.

BRZO+ is verantwoordelijk voor het actueel houden van de Werkwijzer. Suggesties tot aanpassing en verbetering van de Werkwijzer kunt u indienen bij het Bureau BRZO+ via het contactformulier.

De Werkwijzer is met zorg samengesteld en is een handleiding voor overheden. De inhoud van deze Werkwijzer mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele doeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud zonder toestemming te vermenigvuldigen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Inhoudsopgave overeenkomstig de Werkwijzer BRZO II

Het eerste deel van de Werkwijzer gaat in op de specifieke wet- en regelgeving, de taakverdeling, coordinatie en competenties.

Het onderdeel Processen op deze website behandelt de wijze waarop het bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bg Wabo), de Inspectie SZW, het bevoegd gezag Rampenbestrijding (bg Rb) en het bevoegd gezag Waterwet (bg Waterwet) samenwerken.

Inspectie SZW, bevoegd gezag Wabo (provincies en gemeenten) en bevoegd gezag Rampenbestrijding (brandweer) maken gebruik van een gezamenlijke inspectiemethode bij het toezicht op Brzo-bedrijven. De Nieuwe Inspectiemethodiek (NIM) draagt bij aan een betere en meer geïntegreerde overheidsprestatie. Hierbij gaat het dan vooral om een objectief en gemotiveerd oordeel over het door het bedrijf gevoerde preventiebeleid ten behoeve van zware ongevallen, over het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en over de beheersmaatregelen.

Na afloop van een inspectie wordt het MIP aangepast aan de inzichten die zijn verkregen tijdens de inspectie. Daarnaast kan een handhavingstraject ingezet worden of andere vervolgacties, zoals het aanpassen van een rampbestrijdingsplan of de omgevingsvergunning.

pijpen

Zie ook