Risicovolle bedrijven

Het BRZO+ programma richt zich op de verbetering van het toezicht op de risicovolle bedrijven. Dit zijn onder andere de bedrijven die worden aangewezen door het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015).

In totaal zijn dit ongeveer 400 bedrijven in Nederland. In de bedrijven worden activiteiten uitgevoerd die risicovol zijn en waarvan bedrijven moeten aantonen dat zij deze risico's beheersen. Voor deze bedrijven is een apart toezichtprogramma waaraan verschillende diensten samenwerken. De resultaten van inspecties worden in een gezamenlijke inspectiedatabase verzameld, de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR).

Overzicht Brzo-locaties

Periodiek wordt een overzicht gemaakt van actieve Brzo-plichtige locaties die op peildatum 13 juni 2018 in de GIR staan geregistreerd.

Het overzicht Brzo-locaties bevat naast actieve productielocaties ook Brzo-locaties waar geen Brzo-werkzaamheden worden verricht. Voorbeelden daarvan zijn:

 • administratieve locaties (zoals hoofdkantoren van concerns)
 • locaties in oprichting (in afwachting van een vergunning)
 • locaties die recent gestopt zijn met Brzo-activiteiten, maar die volgens de vergunning nog steeds Brzo-activiteiten mogen uitvoeren

Per Brzo-locatie is het overzicht te zien van:

 • bedrijfsnaam en adresgegevens
 • lage- of hogedrempelbedrijf
 • inspectiepartners
 • adresgegevens (de genoemde adressen zijn bezoekadressen, voor de postadressen wordt verwezen naar de website van de individuele bedrijven)
 • Binnenkort wordt het overzicht aangevuld met de overtredingen per bedrijf, op basis van de reeds beschikbare openbare samenvattingen van inspectierapporten van alle Brzo-bedrijven.

Lage- of hogedrempelbedrijf:
Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de stoffen worden Brzo-bedrijven ingedeeld als lagedrempel- of hogedrempelbedrijven met daarbij horende verplichtingen en inspectiefrequentie. De hogedrempelbedrijven zijn meer risicovol dan de lagedrempelbedrijven.

Inspectiepartners:
De Brzo-inspectie wordt uitgevoerd door een inspectieteam, bestaande uit een aantal inspecteurs afkomstig van het Wabo bevoegd gezag (uitgevoerd door Brzo-omgevingsdiensten), Inspectie SZW of de veiligheidsregio. Het Wabo bevoegd gezag kan versterkt worden door een inspecteur van Rijkswaterstaat of de waterschappen als er risico's zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Openbare inspectie informatie

Van elke geplande aangekondigde Brzo-inspectie wordt een openbare samenvatting opgesteld. Deze samenvattingen zijn op de inspectiepagina van de website BRZO+ gepubliceerd. In de samenvatting staan:

 • de inspectieonderwerpen
 • de resultaten van de inspectie
 • overtredingen als die zijn geconstateerd ( het soort, het aantal en de ernst van de overtredingen)

Monitor

Over de naleving van Brzo-bedrijven wordt jaarlijks de Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven gemaakt. Het overzicht BRZO-locaties geeft een ander aantal bedrijven dan de monitor. In het overzicht worden ook de administratieve locaties getoond en het verschil in aantallen kan daarnaast veroorzaakt zijn door de momentopname. Waar het Brzo-overzicht de locaties op een bepaalde peildatum de bedrijven weergeeft, richt de monitor zich op de activiteiten bij Brzo-bedrijven in het rapportagejaar van de monitor.


Zie ook

Op deze pagina vind u informatie over de inspectiepraktijk.

Monitor Naleving en Handhaving BRZO

monitor