Scope en Ambitie

Home > Over BRZO+ > Scope en Ambitie

Scope en Ambitie

Inhoud pagina: Scope en Ambitie

Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van interne en externe veiligheid. Doel is het voorkomen van zware ongevallen bij alle Brzo- bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie. BRZO+ is een samenwerkingsprogramma van Inspectie SZW, Brzo-omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's, Waterkwaliteitsbeheerders, ILT en OM.

De figuur geeft deze scope weer waarbij de kolommen staan voor de taken van de samenwerkingspartners. In de balk staan de taken van de samenwerkingspartners waarover binnen BRZO+ afspraken worden gemaakt over versterkte samenwerking en uniforme uitvoering.

afbeelding

De samenwerking gaat over interne en externe veiligheid met als doel het voorkomen van zware ongevallen. Het gaat over VTH-taken bij Brzo-bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie. De tweede figuur geeft de overlap weer tussen deze twee categorieën. Er zijn 54 bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie die niet onder het Brzo 2015 vallen.

brzo bedrijven

De Scope van BRZO+ is onder te verdelen in een aantal hoofdonderwerpen. Per hoofdonderwerp wordt aangegeven waarover afspraken in BRZO+ verband zijn of worden gemaakt. En voor welke bedrijven (Brzo of Brzo en IPPC categorie 4) de afspraken gelden. Het Jaarplan BRZO+ 2015 beschrijft het werkpakket. In dit jaarplan is ook te vinden wat de samenwerkingsafspraken inhouden.

Ambitie

De ambitie is de taakuitvoering verder te professionaliseren zodat de partners samenwerken als waren zij één overheid door:

Landelijk uniform te werken, level playing field;

  1. Samen te werken als zijnde één overheid richting bedrijfsleven;
  2. Bedrijven integraal te benaderen en te beoordelen;
  3. Risicogestuurd te werken;
  4. Door te pakken waar nodig en ruimte te geven waar dat kan;
  5. Transparant te zijn, zowel naar bedrijven als naar derden;
  6. De overheid is deskundig en zet haar deskundigheid zo goed mogelijk in.

In het transitiedocument Samen aan de LAT voor beter toezicht leest u meer over de aanleiding voor de nieuwe overlegstructuur BRZO+ en welke activiteiten daarbinnen ontwikkelt worden.