VT Chemie


Het programma Vernieuwing Toezicht domein Chemie beoogt een goede en transparante organisatie van het toezicht bij chemische bedrijven op het gebied van onder andere milieu, veiligheid, water en chemicaliën. Waar nu nog diverse overheidsorganisaties veelal los van elkaar toezicht houden, zal straks gecoördineerd en afgestemd worden opgetreden. In het programma Vernieuwing Toezicht staat het bedrijf centraal. Vertrouwen is de basiswaarde. En daar waar vroeger verschillende inspecteurs voor de verschillende vergunningen langskwamen, kunnen straks minder en deskundige inspecteurs namens alle betrokken overheden langs komen voor efficiënt toezicht op de naleving van de relevante regels en voorschriften.

Hoe werken overheidsdiensten samen bij inspecties?

Diverse overheidsdiensten controleren de naleving van de regels. Zij werken nauw met elkaar samen binnen het Programma Vernieuwing Toezicht domein Chemie.
De deelnemers aan dit programma zijn o.a.:

 • Provincies
 • Waterschappen
 • VROM-Inspectie
 • Belastingdienst
 • Arbeidsinspectie
 • Voedsel en Waren Autoriteit
 • Inspectie Verkeer en Waterstaat
 • Rijkswaterstaat
 • Openbaar Ministerie
 • Brandweer
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Staatstoezicht op de mijnen
 • Brancheorganisaties (VNCI)

Doelen

Voor chemiebedrijven is een toezichtslastmeting uitgevoerd die de volgende wensen van de branche en verbeterthema's voor de toezichthouders opleverde:

 • Een toezichthouder is deskundig, koppelt resultaten adequaat terug en is helder in zijn doen en laten.
 • Het toezicht moet zich richten op de hoofdzaken en aansluiten bij het interne kwaliteitssysteem.
 • Incidenten worden via heldere procedures afgehandeld.
 • Dubbeling van bevraging wordt voorkomen.
 • Landelijk wordt uniform toezicht uitgeoefend.
 • Één overheid: één standpunt op bedrijfsniveau en één klachtenprocedure.
Deze wensen benadrukken de noodzaak van focus, uniformiteit en professionaliteit.

Toezichtactiviteiten

Om hieraan tegemoet te komen en om de toezichtlast te verminderen, zijn eindbeelden opgesteld die een koers uitzetten voor het programma Vernieuwing Toezicht in de periode 2011-2015 (met tussendoelen voor de periode 2008-2011). De toezichtlast wil de overheid aanpakken langs zes hoofdsporen (zie onderstaand figuur). Bij de grote bedrijven wordt gekozen voor een coördinatiepunt met gezamenlijk toezichtsplan. Bij de kleinere bedrijven loopt het spoor via een brancheaanpak, waarbij een branchemanager wordt aangewezen.

Op basis van deze eindbeelden zijn een aantal projecten gedefinieerd, die zijn opgenomen in het ‘Uitvoeringsprogramma Vernieuwing Toezicht'. Deze projecten zijn: