Regionale samenwerking

NB: In verband met de overgang naar BRZO+ zal de informatie onder 'Regio's' in de loop van 2014 geactualiseerd worden. De informatie die hier getoond wordt, geeft de situatie tijdens de looptijd van het voorgaande programma LAT RB weer.

De LAT-aanpak gaat uit van een verdergaande samenwerking in vier landsdelige regio's. Concreet betekent het dat de partijen die betrokken zijn bij het toezicht op risicovolle bedrijven binnen de regio afspraken maken over de wijze van samenwerking. Dat kan per regio verschillen. De situatie in West is nu eenmaal anders dan die in Zuid.
De samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in een regionaal bestuurlijk toezichtprogramma (BTP). In het BTP worden zaken uitgewerkt zoals verdere afstemming met andere partners, inrichten van één loket en het uitwerken van kansen om systeemgericht toezicht uit te breiden.


De regionale indeling is congruent aan de indeling die reeds vanuit de BRZO-samenwerking wordt gehanteerd. Het betreft de regio's:

LAT Regio Gebied (provincies)
Regio Noord Friesland, Groningen, Drenthe
Regio Midden-Oost Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland
Regio West Noord-Holland, Zuid-Holland
Regio Zuid Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Alle regio's zijn voor wat betreft het BRZO-toezicht al goed georganiseerd. Binnen de regio's weten de verschillende organisaties elkaar goed te vinden. Er is in iedere regio een goed functionerend werkoverleg, een gezamenlijke inspectieplanning en goede afstemming. Waar nodig vindt zelfs uitwisseling van capaciteit plaats.

Een gezamenlijk toezichtprogramma op alle terreinen van milieu, arbo, water en veiligheid gaat een stap verder. De samenwerking betreft een uitbreiding van domeinen, van de doelgroep en er zijn meer partijen betrokken. Ook de ambitie is stevig ingezet. De samenwerking moet leiden tot een meer integrale beoordeling van bedrijven en tot vermindering van de toezichtslast. Dat betekent dat:

  • het toezicht op de verschillende deelgebieden wordt afgestemd
  • het toezicht waar mogelijk systeemgericht wordt vormgegeven
  • het toezicht risicogestuurd wordt ingezet.

Afstemming van de toezichtactiviteiten verschaft duidelijkheid in het door de overheid op verschillende deelgebieden voorgenomen toezicht en leidt tot een samenhangende benadering.

De vorming van de landsdelige samenwerking is overigens primair de verantwoordelijkheid van de in die samenwerking participerende regionale toezichthouders. Zij zijn het die invulling aan de wijze van werken in hun regio kunnen geven.