Ambitie en reikwijdte van Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven


Het landelijk programma, Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven vloeide voort uit een organisatorische en inhoudelijke samensmelting van de activiteiten van LAT-BRZO en VT Chemie. Het programma richtte zich op de verbetering van het toezicht op de zogenaamde ‘majeure' risicobedrijven. Deze benaming brengt tot uitdrukking dat de activiteiten van dit type bedrijven dermate risicovol zijn dat een uitstekende performance in de beheersing hiervan noodzaak is.

Ambitie en uitgangspunten

De ambitie was te komen tot een optimale beheersing van de risico’s door bedrijven op het gebied van veiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu en water. Eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven was het uitgangspunt. Het toezicht haakte aan op de bedrijfsinterne managementsystemen, het ‘systeemgericht’ toezicht. Streefbeeld was dit toezicht voorts risicogericht en informatiegestuurd plaats te laten vinden. Het overheidstoezicht op deze bedrijven werd zo efficiënter en effectiever ingezet, zodat bedrijven afgestemd en eenduidig toezicht ervaren. Het uiteindelijke doel was een hoog niveau van naleving bij de bedrijven, waarbij met de gekozen aanpak tevens werd beoogd om waar mogelijk de toezichtlast te verminderen.

Uitgangspunt was dat bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen, dat wil zeggen:

 • leeft tenminste wet- en regelgeving na (doet bij voorkeur meer)
 • is innovatief, vernieuwend en op verbetering gericht (pdca-cyclus)
 • toont aan dat bovenstaande is geborgd.

Van de overheid mocht worden verwacht dat deze:

 • deskundig is en haar deskundigheid optimaal inzet
 • fungeert als 1 loket
 • transparant is, ook naar de burger toe
 • integraal beoordeelt
 • landelijk uniform werkt op de gebieden vergunningverlening, toezicht en handhaving ( level playing field)
 • doorpakt waar nodig en ruimte geeft waar mogelijk
 • daartoe selectief en risico-gestuurd werkt
 • waar mogelijk systeemgericht, toezicht houdt in aansluiting op bedrijfseigen systemen
 • gebruik maakt van nieuwe vormen van toezicht (nieuwe technieken).

De ambitie en uitgangspunten van LAT RB zijn vastgelegd in een gemeenschappelijk eindbeeld "Eindbeeld BRZO - VT Chemie". Het eindbeeld is tot stand gekomen na bespreking op de Keizerskroonconferentie in Apeldoorn, 8 april 2010 met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de betrokken overheden. Bestuurders hebben op 1 september 2010 akkoord gegeven op het eindbeeld.

Overheidsinstanties

Bij het toezicht zijn betrokken alle (overheids)instanties die verantwoordelijkheden hebben bij het toezicht op arbo, milieu, water en veiligheidswetgeving bij de betreffende bedrijven. Dit zijn:

 • Inspectie SZW (voor Brzo, ARIE, Reach en Arbeidsomstandigheden)
 • Veiligheidsregio's (Brzo, Wet op de veiligheidsregio's)
 • Gemeenten (Brzo en Wet milieubeheer)
 • Provincies (Brzo en Wet milieubeheer)
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (Wet milieubeheer, Reach, vervoer gevaarlijke stoffen)
 • Rijkswaterstaat (Waterwet en Brzo)
 • Waterschappen (Waterwet en Brzo)
 • Nederlandse Emissie Autoriteit (CO2 en NOx emissiehandel)
 • Havenbedrijf

Doelgroep bedrijven

Vooralsnog worden alle BRZO-plichtige bedrijven en complexe chemiebedrijven behorende tot IPPC-categorie 4 tot de doelgroep gerekend. Het betreft ruim 450 bedrijven.

Regionale uitvoering

De uitvoering van het toezicht vindt op regionaal niveau plaats. De kwaliteit van het toezicht wordt bepaald door de deskundigheid en ervaring van de inspecteurs en de samenwerking/afstemming tussen de verschillende partijen. Een gecoördineerde inzet van de verschillende toezichthouders is een vereiste om de ambitie te bereiken. Er is gekozen voor een verdergaande samenwerking in de vier landsdelige regio's, congruent aan de reeds bestaande BRZO-regio's. In de regionale bestuurlijke toezichtprogramma's wordt beschreven hoe de samenwerking gestalte zal krijgen, welk instrumentarium wordt ingezet, aan welke eisen de toezichtpartners zullen voldoen, hoe de kwaliteit geborgd wordt. De landelijk vastgestelde kaders vormen het uitgangspunt voor het toezichtprogramma.

Nieuwsberichten

 • Toekomst BRZO-toezicht (augustus 2009)
 • Vernieuwd toezicht voor alle majeure risicobedrijven (april 2010)
 • 'LAT Risicobeheersing Bedrijven' volgt LAT BRZO en VT Chemie op (januari 2011)
 • Chemie- en BRZO-bedrijven klaar voor nieuw toezicht (januari 2011)