LAT BRZO 2006 - 2010


De periode na BeteRZO staat in het teken van implementatie en verdere ontwikkeling van de producten van BeteRZO. Het LAT BRZO startte als landelijke overleg- en coördinatiestructuur in 2006 met een LAT Regiegroep op strategisch niveau, een LAT Portaalgroep op tactisch niveau en een programmabureau, het LAT-bureau. Gaandeweg de jaren groeide het LAT BRZO uit tot een stabiele structuur met betrokkenheid van alle partijen op alle niveaus. Knelpunten in de uitvoering werden aangepakt en succesvolle regionale initiatieven kregen een landelijke uitrol. De website brzo99.nl was het gemeenschappelijke informatieportaal voor alle BRZO-toezichthouders. Daarnaast werd het werkveld ook via de BRZO-nieuwsbrief en jaarlijkse informatiebijeenkomsten op de hoogte gehouden van alle landelijke en regionale ontwikkelingen.

De BRZO-partners hebben grote stappen gezet in de professionalisering van het toezicht. De aanpak vanuit het LAT BRZO heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de samenwerking tussen organisaties, deskundigheid van toezichthouders en communicatie tussen overheden onderling en tussen overheden en bedrijven. Toezichthouders en beleidsmedewerkers hebben binnen werkgroepen aan belangrijke centrale thema's gewerkt, zoals de Nieuwe Inspectie Methodiek (NIM), monitoring van de prestaties en opleidingen. Het LAT BRZO heeft de landelijke uniformiteit ook doorgezet naar andere thema's wanneer actuele ontwikkelingen daar aanleiding toe gaven. Voorbeelden zijn het betrekken van de veiligheidscultuur in inspecties, inspecteren van de brandveiligheid van PGS15-opslagloodsen en het onderzoeken van ongevallen.

Een overzicht van de belangrijkste resultaten:

Doel

Resultaat eind 2010

Landelijke coördinatie

 • Binnen het LAT BRZO werken alle partijen constructief samen en zorgen dat de landelijke afspraken ook uitgevoerd worden.
 • Instrumenten voor het toezicht zijn vastgesteld en landelijk ingevoerd.
 • De website van het LAT BRZO zorgt voor eenduidige informatie.

Kwalitatieve overheidsorganisaties

 • Voor toezichthoudende organisaties is de Maatlat Kritieke Massa ingevoerd.
 • Samenwerking gerealiseerd (regionale overlegstructuren, bestuurlijke afspraken, gezamenlijke programma's).
 • Kwaliteitseisen voor inspectieteams is opgesteld.

Deskundige toezichthouders

 • Er is een BRZO-Academie waar toezichthouders opleidingen kunnen volgen gericht op basiskennis BRZO en inspectievaardigheden.Er is regelmatig intervisie tussen de BRZO-inspecteurs middels kennisdagen en regionale bijeenkomsten.

Heldere afspraken en uniforme werkwijze

 • De Nieuwe Inspectie Methode NIM-BRZO is ingevoerd en wordt standaard tijdens alle periodieke inspecties toegepast
 • De Werkwijzer BRZO met toelichtingen, procesbeschrijvingen en inspectiemethode is succesvol geïmplementeerd. Aan de hand van praktijkervaringen is de Werkwijzer aangepast en als versie 2 op de website en als pdf beschikbaar.

Instrumenten voor soepele uitvoering

 • Wetswijziging van het BRZO is doorgevoerd (niet-naleefbare onderdelen aangepast).
 • Verbonden aan inspectiemethode NIM is een gezamenlijke database ontwikkeld en in gebruik genomen voor het voorbereiden van inspecties en vastleggen van inspectie-informatie (GIR BRZO, later: Inspectieruimte BRZO).

Geborgde voortgang

 • Jaarlijks wordt de uitvoering van het BRZO-toezicht gemonitord (monitoringsrapportage).
 • Uitvoering belanghebbendentevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerde BRZO-bedrijven.
 • De LAT Portaalgroep en LAT Regiegroep controleren de voortgang van lopende ontwikkelingen.

Duidelijkheid naar bedrijfsleven

 • Het toezichtmodel is ontwikkeld, getest en ingevoerd. Het model formuleert op basis van de gevaarssetting van het bedrijf en de door de overheid vastgestelde wetsnaleving de benodigde toezichtsinzet.
 • Jaarlijks vindt een informatiebijeenkomst voor BRZO-bedrijven plaats.
 • Uitvoering belanghebbendentevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerde BRZO-bedrijven.