Producten: Werkwijzer inclusief Nieuwe Inspectiemethodiek en wetswijziging


Vraagstuk

De toedeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden bij de uitvoering van het BRZO was onvoldoende helder. Er was geen eenduidigheid over begrippen en wettelijke kaders, er waren geen procesomschrijvingen, geen helder kwaliteitssysteem, geen uniforme afspraken over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, 1-loketfunctie. Evenmin was er sprake van een heldere, gemeenschappelijke inspectiemethodiek en de planning van inspecties volgens een goed voorbereid inspectieprogramma.

Producten

Diverse producten uit het verbeterprogramma BeteRZO zorgen ervoor dat er een eind komt aan deze onduidelijkheid over begrippen en aan onheldere afspraken over de uitvoering van het BRZO. Het doel is om een betere samenwerking tot stand te brengen tussen de vier overheidsinstanties die het BRZO uitvoeren. Hiervoor zijn verscheidene producten in het verbeterprogramma tot stand gekomen:

  • Werkwijzer: een losbladig handboek én deze website voor een betere uitvoering van het BRZO
  • NIM: Nieuwe Inspectiemethodiek (eveneens ondergebracht in de Werkwijzer)

De Werkwijzer
Deze site bevat in zijn totaliteit de Werkwijzer, die ook in een losbladig boekwerk is gepubliceerd. De Werkwijzer is dé leidraad voor inspecteurs, coördinatoren en leidinggevenden bij de uitvoering van het BRZO. De taken en rollen van uitvoerders van samenwerkende diensten zijn nu helder, er is een basis gelegd voor bruikbare werkprocessen. Dit betreft niet alleen de samenwerking bij voorbereiding, inspectie en afronding, maar ook de handhaving en de afhandeling van incidenten. Tevens is de 1-loketrol uitgewerkt. Vooral van belang is het samenwerkingsmodel gebleken: de gezamenlijke voorbereiding, uitvoering en afronding van inspecties met als basis het inspectieprogramma. Ook zijn er standpunten over samenwerking bij handhaving: na overleg zet iedere dienst de handhavingsinstrumenten in die hem ter dienste staan en informeert de andere partijen. Verder zijn de mogelijkheden verkend voor een meer uniforme aanpak van de samenwerking bij incidenten, met name de analyse van incidenten. De Werkwijzer brengt al deze aspecten samen in één handboek.

Op deze site vindt u de inhoud van de Werkwijzer onder de tab Instrumenten. U kunt bovendien de Factsheet Werkwijzer (pdf, 58 kB) downloaden.

Nieuwe Inspectiemethodiek (NIM)
Met het uitkomen van de Werkwijzer in gedrukte versie en op de website is ook de Nieuwe Inspectiemethodiek BRZO (NIM) beschikbaar gekomen. Deze methode is de afgelopen twee jaar vanuit het verbeterprogramma BeteRZO ontwikkeld door deskundigen van de brandweer, de bevoegde gezagen milieu en de Arbeidsinspectie. De Nieuwe Inspectiemethodiek ondersteunt de samenwerking tussen deze partijen en zorgt voor een landelijk eenduidige wijze van inspecteren.

Kort samengevat omvat de methode het volgende. De aanpak van inspecties wordt gestructureerd vanuit het meerjareninspectieplan (MIP): op basis van de in het MIP vastgelegde uitgangsgegevens worden de individuele inspecties voorbereid en uitgevoerd. Voor de uitvoering worden twee generieke manieren van werken aangereikt:

  • de systeemgerichte werkwijze - met name het functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem wordt getoetst
  • en de maatregelgerichte werkwijze - de aanwezigheid van de juiste maatregelen, en de beheersing en borging van die maatregelen in het veiligheidsmanagementsysteem, wordt getoetst.


Daarnaast ondersteunt NIM diverse specifieke inspectie-onderdelen, zoals het controleren van stoffenlijsten of de naleving van de aanwijzing bedrijfsbrandweer. De inspectieresultaten worden op een eenduidige wijze gepresenteerd en vastgelegd. Vervolgtrajecten zoals handhaving of aanpassing van vergunningen kunnen op grond van die inspectieresultaten worden aangevangen. De methode is modulair opgebouwd, in de toekomst zullen modules toegevoegd kunnen worden.

Opleidingen
Toezichthouders die met NIM gaan werken moeten een opleiding volgen.

Module biedt praktische ondersteuning
Via deze website hebben toezichthouders toegang tot een gemeenschappelijke inspectieruimte (GIR) waarin de inspectie kan worden voorbereid, resultaten worden opgeslagen en rapportages kunnen worden gemaakt. Hierdoor is het maken van gezamenlijke producten, zoals inspectieplan en inspectierapport, gemakkelijker. De informatie in de database kan ook gebruikt worden om snel monitoringinformatie te genereren.

Aan NIM hebben wij op deze site een reeks aparte pagina’s gewijd.