Product: Rapportage- en implementatieverplichtingen BRZO

Vraagstuk
Uit de knelpuntenanalyse in 2004 bleek dat er in de uitvoering van het BRZO nogal wat knelpunten optraden waar het gaat om de regelgeving en de interpretatie daarvan. De wetgever was er niet altijd even goed in geslaagd om duidelijk te maken wat de verhouding is tussen doel en het voorgeschreven middel/instrument. De uitvoering van taken wordt bovendien onvoldoende ondersteund met normering (bijvoorbeeld via richtlijnen). Het gevolg was vertraging in de uitvoering, onjuiste verschillen in genomen besluiten en inefficiëntie in de taakuitvoering. Twee producten zijn hiervoor gereedgekomen:
  • het nieuwe RIB/PGS 6
  • wetswijziging van het BRZO

Nieuw RIB/PGS 6

Dit vraagstuk werd in het verbeterprogramma BeteRZO vertaald als behoefte om de instrumenten voor de uitvoering te vernieuwen en te actualiseren: welke nieuwe instrumenten zijn voor een optimale uitvoering van het BRZO nodig; waar is actualisatie van bestaande instrumenten gewenst? Onder 'instrumenten' worden verstaan al die hulpmiddelen die in aanvulling op hetgeen in de wet- en regelgeving is vastgelegd een bijdrage kunnen leveren aan een efficiënte en effectieve uitvoering van het BRZO. Achtergrond hiervan is dat na de eerste ronde veiligheidsrapporten veel ervaring is opgedaan met het eerste RIB. Al deze ervaringen en ‘best practices’ worden verwerkt in het nieuw te ontwikkelen RIB/PGS 6.

Het nieuwe RIB/PGS 6 is eind augustus 2006 gereedgekomen. Het is bedoeld om regels toe te lichten zoals die in het BRZO en het RRZO zijn vastgelegd en biedt de bedrijven houvast bij het opstellen van een veiligheidsrapport en het maken van scenario’s. PGS 6 gaat in op de eisen voor het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en het veiligheidsrapport (VR). Het RIB/PGS 6 geeft een normerende interpretatie van de regels, maar is daarbij niet bedoeld als dwingend voorschrift. Dit houdt in dat als algemeen uitgangspunt het gelijkwaardigheidsprincipe wordt gehanteerd: indien een bedrijf op een vergelijkbare of betere manier de informatie levert die voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de regelgeving, dan mag dit ook op een manier gebeuren die afwijkt van de beschrijving in het RIB/PGS 6.

Wanneer overheden bij de uitvoering van toezicht behoefte hebben aan een interpretatie van het BRZO is de inhoud van het RIB-document het uitgangspunt. Als bedrijven ervoor kiezen de uitleg en interpretaties in het RIB-document te volgen, mag ervan uit worden gegaan dat de overheid de uitleg en interpretatie van de betreffende verplichting accepteert.

Alles over het in de zomer van 2006 gereedgekomen PGS 6/RIB kunt u vinden op de pagina’s Regelgeving van deze site. Daar vindt u ook alle informatie over de overgangsperiode en de relatie tot het eerste RIB (CPR 20) en het Addendum (doc, 179 kB) daarop van juni 2005. U kunt de Factsheet PGS 6 (pdf, 41 kB) downloaden.

Wetswijziging BRZO

Naarmate het verbeterprogramma BRZO zich in 2005 en 2006 ontwikkelde bleek dat sommige punten in de tekst van het Besluit achterhaald waren of dat er juist tekst aan het BRZO moest worden toegevoegd. Daarom is door het Ministerie van VROM in het voorjaar van 2006 een procedure van reparatiewetgeving opgestart. Onder andere het voorgeschreven veiligheidsoordeel blijkt te zijn achterhaald, de verplichting tot inspectie ter beoordeling van het VR bleek niet echt meer nodig en de omschrijving van de 1-loketrol van het bevoegd gezag is aangescherpt.