Product: Landelijk Regieteam BRZO (LAT)

Vraagstuk
Uit de evaluatie kwam in 2004 naar voren dat er in de uitvoering van het BRZO slechts een beperkt mechanisme was voor horizontale samenwerking (tussen dezelfde niveaus) en verticale coördinatie (tussen verschillende niveaus). Vooral ontbrak een landelijk coördinatiepunt dat de samenwerking in de uitvoering stimuleert, knelpunten oppakt en eventuele conflicten helpt beslechten. Daarom was er te weinig landelijke sturing op het detecteren en verwerken van verbeterpunten.

Aanpak: landelijke regie en coördinatie

Om dit vraagstuk goed aan te pakken zijn in het verbeterprogramma voorbereidingen getroffen voor de vorming van een gezaghebbend coördinerend platform op landelijk niveau: het LAndelijk regieTeam Brzo (LAT). Dit platform moet zorgen voor de constante aandacht voor verbetering van de uitvoering, voor bevordering van de samenwerking tussen uitvoerende overheden en ziet toe op instrumenten als inspectieprogramma’s nieuwe stijl, NIM en de overheidsprestatie in de volle breedte. Het LAT fungeert daardoor als erkend hulpmiddel om continu te blijven verbeteren en de uniformiteit in de uitvoering te waarborgen, nu het verbeterprogramma BeterRZO is afgerond. Ook beheert het LAT sinds augustus 2006 deze site. Het LAT neemt geen bevoegdheden van overheden over maar is ‘slechts’ een gezaghebbend instrument dat door overtuiging en daadkracht uitvoerders en leidinggevenden in het hele land helpt en bijstaat.

Het LAT is in feite een voortzetting van de Regiegroep Verbeterprogramma BeteRZO, aangevuld met medewerkers die zorg dragen voor de praktische ondersteuning, het sitebeheer, communicatie met en ondersteuning aan regionale platforms, faciliteren van coördinatoren-overleggen et cetera. Het LAT bestaat uit vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie, de brandweer (NVBR), de VNG, de beleidsdepartementen (BZK, SZW, VROM) en het IPO als voorzitter. Het LAT wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar: van 1 juli 2006 tot 1 juli 2011. Daarna wordt het effect van de beoogde verbeteringen voor de uitvoering van het BRZO, inclusief het LAT BRZO, geëvalueerd.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het LAT. Bovendien kunt u de Factsheet over het LAT (pdf, 43 kB) downloaden.