Product: Toezichtmodel BRZO

Vraagstuk
In het verbeterprogramma BeteRZO werd ook het vraagstuk van een betere verhouding tussen overheid en bedrijfsleven tegen het licht gehouden. Bedrijven klagen nogal eens over de overdreven regelzucht en tijdrovende inspecties terwijl ze er van alles aan doen via hun VBS en het VR om de veiligheid op een zo hoog mogelijk peil te houden. Ook voor overheden ontstond de vraag of je overal wel hetzelfde ‘volume’ aan toezicht moet inzetten. Eigenlijk zouden overheden juist bij de zwakkere bedrijven relatief meer toezicht moeten houden, terwijl bedrijven die een bewezen goed veiligheidssysteem hebben en adequaat handelen, best wat minder zouden kunnen worden geïnspecteerd. Hiermee verschuift de overheidsinzet naar de bedrijven waar het veiligheidstoezicht meer rendement oplevert.

Aanpak: toezichtmodel BRZO
Voor zo’n differentiatie in overheidsoptreden bestond nog geen goed beoordelingsinstrument. Hoe kan immers het onderscheid tussen de verschillende bedrijven betrouwbaar, juist en navolgbaar worden aangetoond?

In het voorjaar van 2006 is hiervoor in het verbeterprogramma BeteRZO een Toezichtmodel ontwikkeld in een projectgroep waarbij het bedrijfsleven intensief betrokken was. Aan de hand van dit overal toepasbare model kan op basis van de veiligheidssituatie van het bedrijf het aantal inspectiedagen per jaar worden bepaald als richtinggevend voor de mate van veiligheidstoezicht. Dit model is dus heel praktisch hanteerbaar en 'beloont' bedrijven die hun veiligheidsbeleid serieus nemen met minder toezichtlast. In het model zijn verscheidene criteria opgenomen als inherente veiligheidsfactoren (aantallen installaties en units, de aard van de gevaarlijke stoffen), aantallen risicodragende bedrijfsactiviteiten, omgevingsfactoren en de veiligheidsmaatregelen van het bedrijf zelf (beheersing processen, VBS etc.). Dit toezichtmodel wordt opgenomen in de Nieuwe Inspectiemethodiek NIM, zodat het overal in Nederland kan worden toegepast bij het bepalen van het inspectieprogramma en de daaruit volgende inspectiefrequentie.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van het Toezichtmodel de Factsheet Toezichtmodel (pdf, 55 kB). U kunt hier (doc, 61 kB) de tekst van het toezichtmodel downloaden.