Voorbereiding LAT RB


Tijdens een overleg tussen bestuurders van bij de sector chemie betrokken overheden op 29 juni 2009 is commitment uitgesproken over het verbinden van het BRZO-toezichtspoor en het VT Chemie spoor. Gedachtegang hierachter is dat er sprake is van een stevige overlap in bedrijven waar vanuit beide programma's LAT BRZO en VT Chemie toezicht op wordt gehouden. Vanuit de visie 'het bedrijf centraal' is op enige termijn een meer integrale en samenhangende benadering gewenst.

Bovenstaande heeft geleid tot een inventarisatie van de stand van zaken in de beide sporen. Op basis van de resultaten is ambtelijk besloten een haalbare ambitie en een stappenplan naar deze ambitie op te stellen. Een voorbereidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van beide programma's, was belast met de uitwerking en heeft een concept-eindbeeld opgesteld. Op de Keizerskroon IV conferentie op 8 april 2010 is dit eindbeeld met alle betrokken partijen besproken. Door 70 vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven is meegedacht over de doorontwikkeling van het toezicht. Er is breed gediscussieerd over het eindbeeld 2015 en over de realisatie hiervan. De meningen liepen uiteen, maar iedereen was het er wel over eens dat we samen de schouders er onder moeten zetten om het toezicht nog beter en effectiever te maken.

img4287jpg43kb

Na Keizerskroon IV bleek dat veel betrokkenen de mening delen dat beide programma’s een grote mate van overlap hebben en dat bundeling van activiteiten een logische stap is. Uit de evaluatie van de conferentie bleek ook dat er behoefte was aan informatie over de vervolgfase. De voorbereidingsgroep heeft alle betrokkenen met nieuwsflitsen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de belangrijke stappen die zijn gezet op weg naar het nieuwe programma.

U kunt alle relevante documenten en nieuwsflitsen op deze pagina downloaden.