Afkortingen, begrippen en synoniemen

Home > Begrippen

Afkortingen, begrippen en synoniemen

Inhoud pagina: Afkortingen, begrippen en synoniemen


AGW

Alarmeringsgrenswaarde

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur.

ATEX

ATEX is een Franse afkorting: ATmosphères EXplosibles.

Volgens de ATEX-richtlijnen moeten bedrijven maatregelen nemen om gas- en stofexplosies te voorkomen en ervoor zorgen dat werknemers geen gevaar lopen.

Audit

Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief evalueren daarvan om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan de auditcriteria die de organisatie heeft opgesteld voor het veiligheidsbeheerssysteem
(afgeleid van ISO 14001:2004, 3.14)

Bediening

De levensfase ‘gebruik' (of bediening) is één van de vier levensfasen van een installatie of gedeelte (maatregelen) daarvan. Het is de fase waarin bedrijf, inclusief het opstarten en uitschakelen (stoppen) van de installatie, normaal in bedrijf is.

Beoordeling (in het kader van de inspectie)

Bevindingen worden beoordeeld. Bij de beoordeling kunnen naar keuze van het kernteam de drie beoordelingsgrondslagen (gedocumenteerd, geschikt en geïmplementeerd) worden gehanteerd. Op elke grondslag wordt de waardering met de vierpuntsschaal toegepast. De uitkomst van de beoordeling kan leiden tot het kenmerken van de bevinding als een overtreding of niet. Zie ook het begrip Waardering.

Beoordelingsgrondslagen

In  de inspectiemethode worden drie beoordelingsgrondslagen onderscheiden:

  • gedocumenteerd; er is sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving:
    - deugdelijk: helder, inzichtelijk, goed leesbaar, actueel;
    - volledig: alle relevante aspecten zijn benoemd.
  • geschikt (passend); technische onderdelen voldoen aan de stand van de veiligheidstechniek (voor zover dat redelijkerwijze verlangd kan worden) en zijn passend voor de aangetroffen situatie;
  • geïmplementeerd; er wordt gewerkt zoals beschreven is. Er is sprake van een goed functionerende managementloop en verbeteractiviteiten op alle onderdelen zijn structureel en onlosmakelijk met de bedrijfsvoering verbonden.
Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 1999

Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het Brzo 1999 integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het Brzo 1999 stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze geregeld waarop de overheid daarop moet toezien.

Of:

Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) geldt voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het doel: voorkómen van ongevallen en het beheersen van de gevolgen als het toch gebeurt. Bedrijven moeten de risico’s beperken voor mensen binnen en buiten het bedrijf en voor het milieu.
Of een bedrijf onder het Brzo 1999 valt, hangt af van de soorten en de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarvoor het bedrijf een vergunning heeft.

Bestuurlijk inspectieprogramma (BIP)

Een bestuurlijk vast te stellen programma waarin voor het betreffende ambtsgebied of regio (bg Wabo) het beleid staat beschreven ten aanzien van het gezamenlijk uitvoeren van de inspecties (conform artikel 24 Brzo 1999) bij Brzo-bedrijven.

Bevi

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen