Rapport 'Andersoortig toezicht op het Brzo' opgeleverd

Binnen het programma Duurzame Veiligheid 2030 (DV2030) is een verkennend onderzoek uitgevoerd voor de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit onderzoek valt onder Roadmap 3.

Betere informatie-uitwisseling tussen bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en overheden start met vertrouwen en transparantie: het delen van informatie die belangrijk is voor veiligheid. Het DV2030 programma verbetert dat. Door het transparant delen van informatie willen de BRZO+ inspectiediensten een steeds effectievere inzet van de beperkte toezichtcapaciteit door een andere, meer risicogestuurde inrichting van toezicht.

(Zelfbeoordelings)informatie

Onderzocht zijn de mogelijkheden om (zelfbeoordelings)informatie van tankopslagbedrijven te gebruiken in risicogestuurd toezicht.
Het rapport geeft antwoord op de vraag of en hoe de Safety Maturity Tool (SMT) van de VOTOB kan bijdragen aan risicogestuurd Brzo-toezicht. De onderzoekers hebben ook gekeken naar de wijze waarop andere Rijkstoezichthouders (DNB, IGJ en ILT) zelfbeoordelingsinformatie gebruiken in risicogestuurd toezicht.