Publicatie Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017

Het samenwerkingsverband BRZO+ publiceert de jaarlijkse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017. Deze monitor laat op basis van inspectieresultaten van het afgelopen jaar zien, hoe risicovolle bedrijven zich houden aan de regels van het Besluit risico zware ongevallen (Brzo).

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat naleving door de Brzo-bedrijven het afgelopen jaar licht verbeterd is en nu rond de 45% ligt. Dit nalevingspercentage wordt uitgedrukt in Brzo-bedrijven zonder overtredingen. Het aantal zware overtredingen, waarbij sprake is van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, vertoont een dalende lijn. Er zijn twee zware overtredingen geconstateerd in 2017 in vergelijking met vier overtredingen in 2016 en tien overtredingen in 2015.

Totaal overtredingen gedaald

Ook is het totale aantal overtredingen licht gedaald. Daarbij zet de verschuiving van zware en middelzware overtredingen naar lichte overtredingen verder door. Lichte overtredingen vormen 75% van alle geconstateerde overtredingen.

Toezichthouders hebben bij constatering van de zwaarste categorie overtredingen direct opgetreden. Ook is de gevaarlijke situatie bij die  Brzo-bedrijven direct beëindigd.

De monitor maakt onderdeel uit van de Staat van de veiligheid majeure risicobedrijven die aan de Tweede Kamer is aangeboden. Naar verwachting zal de Staat van de veiligheid majeure risicobedrijvend op 22 november 2018 in het Algemene Overleg Externe Veiligheid worden besproken.

De monitor verschijnt in 2018 in twee vormen: als pdf en als e-zine.

Bekijk de Brzo-monitor 2017 als officieel rapport (pdf, 1.3 MB) of als interactieve e-zine.

monitor