Eerste rapporten overstromingsrisico's beoordeeld

Wateroverlast en overstromingen komen steeds vaker voor. Logisch dat overstromingsrisico’s onderdeel uitmaken van het Brzo 2015. VR-bedrijven zijn sindsdien verplicht informatie over overstromingsrisico’s in hun veiligheidsrapporten op te nemen. Het beoordelen van deze rapporten blijkt best complex. Zowel de bedrijven als de beoordelaars moeten er nog aan wennen.

Augustus 2017

Door de overstromingen in Houston valt de stroomvoorziening bij het chemiebedrijf Arkema uit. Er vinden explosies plaats, omdat de opgeslagen peroxides niet meer voldoende kunnen worden gekoeld. Binnen een straal van enkele kilometers moeten mensen worden geëvacueerd. Als vóóraf de mogelijke gevolgen van overstromingsrisico’s waren geïdentificeerd, hadden de explosies misschien voorkomen kunnen worden. Maatregelen zoals adequate noodstroom of het tijdig verplaatsen van de peroxides naar een veilige locatie zijn mogelijkheden om explosies te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Een andere maatregel is het toevoegen van  een stabilisator om de peroxide ongevoelig te maken voor temperatuurverhoging.

Checklist overstromingsrisico’s

VR-bedrijven moeten in hun veiligheidsrapport een analyse uitvoeren voor het onderdeel overstromingsrisico’s (VR deel 3.5). Het bevoegd gezag Wabo beoordeelt deze informatie. Om de beoordeling systematisch en uniform uit te voeren, is een checklist ‘overstromingsrisico’s’ ontwikkeld. Deze checklist volgt de lijn, zoals die in de PGS 6 bijlage L is vastgelegd. De PGS 6 is opgesteld door de overheid en het bedrijfsleven. Grofweg bestaat de informatie uit vier onderdelen: locatiespecifieke informatie (kans, waterhoogte, type bedreiging), wijze van alarmering, mogelijke gevolgen en mogelijke maatregelen.

Lagedrempelinrichtingen hoeven alleen globale informatie aan te leveren via de kennisgeving. Dit is niet gelijk aan de analyse zoals vastgelegd in VR deel 3.5. Het is mogelijk om tijdens een inspectie aandacht te besteden aan overstromingsrisico’s voor deze categorie inrichtingen. Zo kan toch worden gecontroleerd of het bedrijf voldoende invulling heeft gegeven aan de verplichtingen.

Eerste beoordelingen

De eerste veiligheidsrapporten zijn inmiddels beoordeeld. Verschillende professionals bij verschillende omgevingsdiensten hebben de beoordeling uitgevoerd aan de hand van de checklist. Zo wordt de informatie systematisch en op uniforme onderdelen beoordeeld. Ondanks de checklist blijkt de beoordeling nog best complex. De kwaliteit van de beoordeling blijkt veelal afhankelijk van de ervaring en de kennis van de beoordelaar. In het voorjaar zijn daarom workshops gehouden over dit onderwerp. Zo is kennis over dit onderwerp tussen de omgevingsdiensten overgedragen. Om de informatie te monitoren is een Excel werkblad ontwikkeld. Hierin kan de informatie uit Veiligheidsrapporten systematisch worden vastgelegd, waardoor een vergelijking tussen de bedrijven mogelijk is. Op deze wijze kan geleerd worden van de door verschillende bedrijven aangeleverde informatie.

Kwaliteit van de rapporten

Na de eerste beoordeling heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) voor een aantal bedrijven het Excel werkblad ingevuld. Hieruit blijkt dat er duidelijke verschillen zijn in de kwaliteit van de ingediende informatie. Ook de betrokken bedrijven blijken dus met de materie te worstelen. Dit is begrijpelijk, omdat de materie voor iedereen nieuw is. Om die reden is het van belang om kennis en inzichten te delen, tussen de omgevingsdiensten onderling en wellicht ook tussen de diensten en de bedrijven. De kwaliteit van de ingediende informatie kan nog een stuk beter. Enkele rapporten zijn als voldoende beoordeeld.

Klimaatverandering blijft de komende tijd een belangrijk onderwerp op de maatschappelijke agenda. Het is dus zaak dat we de komende tijd meer kennis en ervaring opdoen met het in kaart brengen en beoordelen van overstromingsrisico’s.

Door Harold Pijnenburg ODNZKG.
Voor vragen of informatie neem contact op met bureaubrzo@rws.nl.