Programma BRZO+: nieuwe stappen in de samenwerking

De afgelopen jaren heeft de samenwerking in het programma BRZO+ veel opgeleverd. Er zijn concrete producten en eenduidige werkwijzen tot stand gekomen, zoals de handhavingsstrategie en de gemeenschappelijke inspectieruimte. In de komende periode wordt de aandacht meer verlegd naar strategische ontwikkelingen en een gezamenlijke uitvoering.

De Brzo+-uitvoeringcyclus wordt daarbij als uitgangspunt gebruikt. Deze uitvoeringscyclus is een klassieke ‘Big8-cyclus’, zoals te zien in de afbeelding:

  • De bovenste regelkring gaat daarbij niet om beleidskeuzen, maar meer om strategische sturing op de samenwerking en de uitvoering. Input hiervoor zijn de monitoringsresultaten vanuit de uitvoering, maar ook politieke en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op strategische keuzes.
  • De onderste regelkring betreft het uitvoeringsprogramma en de landelijke kaders die daarbij zijn afgesproken, uitvoering in de regio’s en de landelijke monitoring.

Figuur big 8_22 maart2017v2

Herijken samenwerking

In het programma BRZO+, op 1 januari 2014 officieel van start gegaan, werkt een breed scala aan partijen samen om een uniforme en integrale aanpak te realiseren rondom de veiligheidsaspecten bij Brzo-bedrijven en bedrijven met een IPPC-installatie in categorie 4 (chemische industrie). Op 15 september 2016 kwamen de directeuren van de samenwerkende partijen – Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, Inspectie SZW, Openbaar Ministerie, Inspectie ILT en de waterkwaliteitsbeheerders – bijeen in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Het doel: de BRZO+-samenwerking herijken. Zij kwamen tot de volgende overkoepelende doelstelling: risicogestuurde, deskundige en eenduidige benadering van Brzo-bedrijven, waarbij de omgeving centraal staat. Met als motto: samenwerken in eenheid. De omgeving wordt daarbij ruim opgevat: het gaat om de veiligheid van mens en milieu, zowel binnen als buiten de bedrijven.

Regionaal maatwerk vs. landelijke kaders

Om de eenheid in de uitvoering verder te kunnen versterken is het belangrijk om in de regio’s ruimte te laten voor maatwerk. Met de specifieke kennis van de bedrijven en de deskundigheid van de inspecteurs, kan in de regio het goede gesprek gevoerd worden met en over de Brzo-bedrijven. Juist deze maatwerkgesprekken tussen de inspectiepartners kunnen leiden tot een afgestemde en eenduidige benadering vanuit de verschillende overheidspartners.

Het is van belang dat dit maatwerk goed in balans is met de landelijke aanpak en dat het speelveld voor de bedrijven gelijkwaardig is. Daarom zijn duidelijke landelijke afspraken nodig over de kaders waarbinnen gewerkt wordt en die daarmee de grenzen van het maatwerk bepalen. Voorbeelden van de huidige landelijke kaders zijn de landelijke inspectiemethodiek NIM, de landelijke handhavingsstrategie en het gemeenschappelijke informatiesysteem GIR. Op dit moment wordt in verschillende projecten gewerkt aan de (door)ontwikkeling van deze kaders. Zo introduceert de projectgroep LBR in de periode 2017-2018 een nieuwe inspectiemethodiek en zal een projectgroep Nieuwbouw GIR starten met de bouw van een nieuw informatiesysteem.

Monitoring

Jaarlijks wordt er een ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’ opgesteld met daarin een analyse van de inspectieresultaten bij de Brzo-bedrijven in het voorgaande jaar. In de nabije toekomst wordt ook een monitor van de uitvoeringskaders opgesteld om de eerdergenoemde balans tussen maatwerk en landelijke eenheid te kunnen evalueren en waar nodig bij te sturen.

Programma Duurzame Veiligheid 2030

Een van de ontwikkelingen die de komende jaren van invloed zal hebben op de Brzo+-uitvoering is het programma Duurzame Veiligheid 2030. In september 2016 (pdf, 265 kB) zijn overheid, bedrijfsleven uit de chemische sector en wetenschap met elkaar overeengekomen om samen te werken aan verdere verhoging van de veiligheid. Stip op de horizon hierbij is een veilige industrie waar geen incidenten met schade voor omwonenden of omgeving plaatsvinden. De samenwerking is verwoord in 5 roadmaps:

  • Veilig investeren en desinvesteren: over beheersing van risico’s met betrekking tot ouderdom en onderhoud van productiefaciliteiten.
  • Naar een integrale uitvoering van beleid voor de chemie: versterking van de samenwerking tussen toezichthouders.
  • Naar een transparante en beveiligde sector: over de balans tussen transparantie en beveiliging.
  • Ruimte voor (petro)chemieclusters: over benutten van mogelijkheden bij veel bedrijven op geringe afstand van elkaar.
  • Naar een hoogwaardig kennissysteem voor de chemie: over kennis en kunde van een ieder die betrokken is bij veiligheid in de sector.

De directeuren van de BRZO+-partners zijn rechtstreeks betrokken bij dit programma.

Ingrid Kaspori.
Programmamanager BRZO+